Yazar : Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2022
Doi Number :
Sayı : 15
Dönem : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2022-09-11 16:10:51

ÖZET

Modern sanat akımları içerisinde 19.yüzyılın sonu en ilginç dönemeçlerden biridir. Yüzyıl sonu olarak adlandırılan bir ruh durumu içinde yaşayan ve üreten sanatçıların, sanatta biçim ve öz hakkındaki araştırmalarını derinleştirmeleri, birbirinden görece farklı fakat temelde aynı motivasyonda birçok akımın doğmasına sebep olmuştur. Özellikle öznel bir bakış açısının yükselerek evrenle bir bütün olma düşüncesinin benimsendiği yeni bir felsefeyle açılan kapılar, sanata ilginç ve farklı konular sokmakla kalmıyor, bu konuları biçimlendirecek seçici araçlar da sağlıyordu. Rus sanatçı Mikhail Vrubel'in vizyonu da erken yaştan itibaren bu şekilde gelişerek çevresel etmenler, geçmiş sanatlar ve içinde bulunduğu kültür dairesinden edindikleri, kişisel ruh durumu ve yapısı ve yer aldığı projelerde edindiği tecrübelerle zenginleşerek onu Rus Modernizminin en önemli figürlerinden biri haline getirmiştir. Sanatçının kırılgan iç dünyasının zenginliği, halkbilim, dini motifler ve mitolojiyle harmanlanan karakterlerle donatılmış bir dünya haline gelerek oluşturduğu sanat eserlerine yansımaktaydı. Bu durum, O'nu, gerçekçi bir gelenekten gelen Rus sanatındaki dışavurumculuğun ve ayrıca biçimde araştıran zihinsel yapısı ile soyutlamanın temelini atan kişi yapmıştır. Bu araştırmada Mikhail Vrubel'in sanatının oluşumu, gelişimini oluşturan etmenler tüm yönleriyle ele alınmış, dönem ve akım özellikleri incelenmiştir. Ayrıca sanatçının sanatına ait unsurlar, eserleri ile örneklendirilerek açıklanmış, sanatçı ve akım ile ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sembolizm, Yüzyıl sonu, Mitoloji, İkona

ABSTRACT

The end of the 19th century is one of the most interesting turning points in modern art movements. The deepening of researches on form and essence in art by artists living and producing in a state of mind called the end of the century, has led to the emergence of many movements that are relatively different from each other but basically have the same motivation. The doors opened with a new philosophy, in which the idea of becoming one with the universe by rising a subjective point of view was adopted, not only introduced interesting and different subjects to art, but also provided selective tools to shape these subjects. The vision of Russian artist Mikhail Vrubel developed in this way from an early age, enriched by the environmental factors, past arts and the cultural circle he was in, his personal mood and structure, and the experiences he gained in the projects he took part in, making him one of the most important figures of Russian Modernism. The richness of the artist's fragile inner world was reflected in the works of art he created by becoming a world equipped with characters blended with folklore, religious motifs and mythology. This made him the person who laid the foundation for expressionism in Russian art, which came from a realist tradition, and also for abstraction with its researching mentality. In this research, the formation of Mikhail Vrubel's art and the factors that make up its development are discussed in all aspects, and the characteristics of the period and movement are examined. In addition, the elements of the artist's art are explained by exemplary with his works and associated with the artist and the movement.

Keywords

Symbolism, End of the century, Mythology, Icon
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search