Yazar : Elif DOKUR
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.187
Sayı : 15
Dönem : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2022-09-16 15:57:03

ÖZET

Modern felsefeyle birlikte teknik kavramların başka dillere aktarılması, zamanla anlam değişikliğine uğramasına yol açmıştır. İnsanın özne konumuna sokulmasıyla birlikte teknik ve tekniğin özü arasında olan bağ birbirinden uzaklaşmıştır. Dolayısıyla Martin Heidegger; teknolojiyi hakikat’i bulmak ve hakikate doğru gitmek çerçevesinde bir bakış açısıyla ele alır ve değerlendirir. Heidegger, bu bakış açısını Aristoteles düşüncesi üzerinden inceler. Bu çerçevede Heidegger, teknolojinin kurtarıcı bir yönü olup olamayacağı sorusunu araştırmasına dahil eder. Bu çalışma, teknolojinin gelişip ilerlemesiyle birlikte sorunsallaşan teknik problem ve insanla birlikte ortaya çıkan etkilerden bahsederek; teknolojinin yeniden sorgulanması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlam içerisinde Heidegger’in teknolojiye bakış açısına yer verilmiş, teknoloji ve insan arasındaki ilişki süreci ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Heidegger’in teknolojiye dair görüşleri incelenecektir. Daha sonrasında Heidegger’in teknoloji ve insan ile ilişkisi hakkındaki düşüncesini doğa üzerinden ele alarak, Hayao Miyazaki'nin “Rüzgarlı Vadi” filmi analiz edilecektir. Heidegger gibi (1977, s.339), sanatın önemini ve hem doğayı hem de teknolojiyi daha derin bir anlayışa yönlendirme sağlanacaktır. Filmde; insanın, doğa ve teknoloji ile ne şekilde etkileşime girmesi gerektiğiyle ilgili etkili bir çerçeve oluşturma konusunda nasıl yardımcı olabileceği sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler

Heidegger, Teknoloji, insan, Doğa, Rüzgarlı Vadi

ABSTRACT

The transfer of technical concepts to other languages with modern philosophy has led to a change in meaning over time. With the human being put into the subject position, the bond between technique and the essence of technique has moved away from each other. Therefore, Martin Heidegger considers and evaluates technology from a perspective within the framework of finding the truth and moving towards the truth. Heidegger examines this point of view through Aristotle's thought. In this context, Heidegger includes the question of “whether technology can be a redemptive aspect or not” in his research. This study emphasizes that technology should be re-examined by addressing the technical problem that becomes problematic with the development and progress of technology and the effects that occur on people. In this context, Heidegger's perspective on technology is mentioned and the relationship process between technology and human is examined. In the first part of the study, Heidegger's views on technology will be examined. Afterwards, Hayao Miyazaki's “Nausicaä of the Valley of the Wind” will be analyzed by considering Heidegger's thoughts about technology and its relationship with humans through nature. Like Heidegger (1977, p.339), it will lead to a deeper understanding of the importance of art, nature, and technology. In the movie; It will be questioned how people can help to create an effective framework for how they should interact with nature and technology.

Keywords

Heidegger, Technology, People, Nature, Nausicaä of the Valley of the Wind
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search