Yazar : Ferrah Nur DÜNDAR
Türü : Derleme
Baskı Yılı : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.194
Sayı : 15
Dönem : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2022-11-22 17:55:18

ÖZET

Grafik tasarımın amacı öncelikle izleyici ile sosyal bir bağ kurmaktır. Grafik tasarımda afiş: Etkinliği duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için yazılı ve görsel öğelerden oluşan etkili bir iletişim aracıdır. Bu çalışmada yer alan örnek afiş mesajlarının izleyicide nasıl çağrışımlara yol açtığı ve bu iletişimlerde ne tür metaforların ve görsel metaforların kullanıldığı incelenmiştir. Afişler aracılığıyla kurulan iletişimde metaforun yapısal özellikleri ve nitelikleri, türleri, kullanım biçimleri ve izleyiciyi nasıl yönlendirdiği incelenmiştir. Afiş tasarımında metaforun grafik iletişimindeki yeri, grafik tasarımın temel ilkeleri olan denge, orantı ve hiyerarşi, devamlılık, bütünlük ve vurgu doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Afiş, Grafik Tasarım, Görsel Metafor, Metafor

ABSTRACT

The purpose of graphic design is primarily to establish a social bond with the audience. Poster in graphic design: It is an effective communication tool consisting of written and visual elements to announce the event and raise awareness of the society. In this study, it is emphasized what kind of emotional connotations the sample poster messages cause in the audience and which metaphors and visual metaphors are used in these communications. In the communication established through posters, the structural features and qualities of the metaphor, its types, usage patterns and how it directs the audience have been examined. The place of metaphor in graphic communication in poster messages has been examined in line with the five basic principles of graphic design: balance, proportion and hierarchy, continuity, integrity and emphasis.

Keywords

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search