YAZIM KURALLARI

 

Makalenin Boyutu: Makalenin toplam boyutu Şekil, Resim, Tablo dâhil olmak üzere 2,5 MB’ı ve 25 sayfayı geçmemelidir.

Makalenin Sayfa Düzeni: Ana metin 11 punto ve Times New Roman karakteri ile iki yana yaslanmış olarak yazılmalı ve satırlar arasında 1 (Bir) boşluk bırakılmalıdır. Sayfa düzeni ise Sağ 2,5 cm.,  Sol 3 cm., Alt 3 cm., Üst 4 cm. olmalıdır.

Makalenin Ana Başlığı: Ana başlık, büyük harflerle ve 12 puntoluk bold yazı tipiyle sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Türkçe başlığın bir satır altına yazılacak olan İngilizce başlıkta 12 puntoluk italik büyük harfler ve bold yazı tipi kullanılmalıdır.

Makalenin Alt Başlıkları: Metnin ana başlıkları 11 punto boyutundaki büyük harfler ile bold olarak yazılmalıdır. Özet ve Giriş dâhil, alt başlıklar soldan sağa 1,25 cm. paragraf girintisi yapılarak, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük karakterlerle 11 punto ve bold olarak yazılmalıdır.

Yazar Bilgileri: Makalenin Türkçe veya İngilizce başlığının altına yazarın ya da yazarların adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi eklenmemelidir. Yazara ait bu bilgiler sistemdeki mevcut üyelik bilgilerinde bulunduğundan, raporlama sürecini takiben editör kurulu tarafından Türkçe başlık altına daha sonra eklenecektir. Bu nedenle üyelik bilgilerinin eksiksiz olarak sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir.

Türkçe Özet: Özet en az 200, en fazla 300 kelimeden oluşmalı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Bu kısımda  tanım ve alıntılanmış bilgilere yer verilmeksizin makalenin bütününü kapsayan  bir özet yapılmalıdır. Amaç, kapsam, yöntem ve sonuç vurgulanmalı, ayrıca makalenin ana fikri, ilgili konuda söylenen “yeni söz” ya da “yeni /alternatif  yaklaşım” özetin sonuna eklenmelidir.

Yabancı Dil Özeti: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça bildirilerin aynı zamanda 200-300 kelimeden oluşan İngilizce özetine yer verilmelidir.

İngilizce özet, diğer dört yayın diline (Türkçe, Almanca, Fransızca, Rusça) ait özetin altında bulunan anahtar kelimelerden sonra, iki satır boşluk bırakılarak, 11 punto ile italik karakterde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yayınlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için, özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu nedenle tüm dillerdeki özetlerin altlarına beş kelimeden oluşan ve özeti en uygun şekilde vurgulayan anahtar kelimeler eklenmelidir.

Makalenin Görselleri: Resim, fotoğraf, tablo, şema gibi görseller metin içinde sayfaları ortalayarak eklenmelidir. Altlarına 10 punto ve bold yazı tipinde (Res:1-….) / (Fot:1-…..) / (Tablo:1…..) / (Şema:1…..) şeklinde numaralar verilmelidir. Verilen numaralar metin içinde de belirtilmeli ve buralarda görselle ilgili gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Görsellerin kaynağı mutlaka belirtilmeli, telifli fotoğraflar konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Müze veya özel koleksiyonlara ait görseller için ilgili kişi ya da kurumlardan gerekli izinler alınmalıdır.

Sonuç Bölümü: İlgili makalede söylenen yeni söz/yeni bir bakış açısı/savunulan fikir ya da ortaya konan özgün fikir hakkında yazarın kendi kaleminden yorumlara, düşüncülere, yargılara ve sonuçlara yer verilmeli, bu kısımda alıntı ve referans kullanılmamalıdır.

Makalenin Yazım Formatı: Çalışmaların hazırlanması sırasında imla ve noktalama işaretleri için Türk Dil Kurumu’nun yazım ve imla kılavuzu esas alınmalıdır.

 

KAYNAK GÖSTERME VE ATIF KULLANMA

Kaynaklara atıflar, metin içi kaynak gösterimi şeklinde yapılmalıdır. Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar için üst simge şeklinde numaralandırılmış dipnotlar verilmelidir. Dipnotlar 0 nk paragraf aralığı ve 8 punto ile iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

 

 1. Metin İçi Kaynak Gösterimi
 • Alıntının bittiği yerin sonuna (noktadan önce) parantez açılarak sırasıyla yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası yazılmalıdır (Giray, 1991, s. 5).
 • Gönderme veya alıntı yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın soyadı “ve” bağlacı ile ayrılmalıdır (Kılıç ve Aksoy, 2005, s. 6).
 • Üç veya daha çok yazarlı kaynaklarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Sönmez vd., 2004, s. 30).
 • Gönderme veya alıntı yapılan kaynaklar birden fazlaysa, noktalı virgülle ayrılmalıdır (Özcan, 1995, s. 29; Demir, 2011, s. 50; Gülden, 2002, s. 25).
 • Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme varsa age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalı, uygun yerde parantez içinde sırasıyla yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası verilmelidir (Aslanapa, 2011, s.35).
 • Gönderme yapılan yazarın soyadı ve/veya çalışmasının adı aynı paragrafta geçiyorsa parantez içinde yazarın soyadını tekrar etmeye gerek yoktur. Bu durumda sadece kaynağın yılı ile sayfa numarası verilir. (2002, s. 156).
 • Kaynak gösterme ve atıf yapma konusunda mümkün olduğu kadar birincil kaynaklara başvurulması gerekmektedir. Ancak gereğinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, sık olmamak kaydı ile aktarma şeklinde ikincil kaynaklara başvurulabilmektedir. Örneğin, (Giray’dan aktaran Kılıç, 1995, s.35). Alıntı yapılan kaynaktan aynı paragraf içinde bahsedilmesi durumunda, parantez içinde sadece aktaranın bilgileri yazılmalıdır. Örneğin, Sönmez’e göre….. (Akt. Giray,1995, s.79). Her iki kullanım durumunda da, hem birincil hem de ikincil kaynağın, Kaynakça kısmında yazılması gerekmektedir.
 • Yararlanılan kaynaklar ayrıca eksiksiz, tam künyesiyle Kaynakça Listesi’nde de gösterilmelidir.
 • Metin içinde üç  satırdan uzun olan birebir  alıntılar, ana metinde olduğu gibi  tek satır aralığı verilerek ancak, 10 punto ile italik karakterde yazılmalıdır.

 

 1. Kaynakça Listesi

Makalenin sonunda bir kaynakça bölümü olmalıdır. Metnin içinde kullanılan her çalışma kaynakçada belirtilmeli ve eserler, yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla verilmelidir. Aynı yazara ait birden çok kaynak kullanılmışsa kaynaklar kronolojik olarak sıralanmalı, en yakın tarihli çalışma en sonda olmalıdır. Aynı yazara ait aynı tarihli iki kaynak kullanımında ise tarih yanına harfler eklenmelidir (2016a, 2016b). Kaynakça kısmında eğer mevcutsa kitaplar için ISBN, süreli yayınlar için ISSN ve internet yayınları için de DOI numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.

 

 • Kitap: Yazar soyadı, adının ilk harfi, parantez içinde eserin yayım tarihi, eserin adı (italik olarak), basım yeri, basım evi düzeninde verilmelidir.

 

1-A) Tek Yazarlı Kitap: Sırasıyla yazarın soyadı, adının baş harfi, eserin basım yılı, kitabın adı (baskı sayısı), basım yeri veya yayınevi verilmelidir.

Örnek: Kılıç, S. (2010). Sosyo Kültürel Perspektifle CANDAŞ- Resimde Temel: Desen, Ankara: Mutluson Yayınları.

Örnek: Eliot, T. S. (1964). The Use of Poetry And The Use of Criticism. London: Faber and Faber.

 

1-B) İki Yazarlı Kitap: Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, kitabın adı (baskı sayısı), basım yeri ve yayınevi şeklinde olmalıdır.

Örnek: Germaner, S. ve İnankur, Z. (1989). Oryantalizm ve Türkiye. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları.

Örnek: Schletzer, D., & Scheletzer, R. (2009). AltrSilberschmuck der Turkmenen. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.

 

 

1-C) Çeviri Kitap: Yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, kitabın adı (baskı sayısı), çevirmenin adının baş harfi ve soyadı, basım yeri ve yayınevi bilgileri verilmelidir. (Orijinal çalışma basım tarihi)

Örnek: Clark, T. (1997). Sanat ve Propaganda (E. Hoşsucu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Örnek: Piscator, E. (1979). Politische Thcater.(M. Ünlü & S.Güney, Trans.). Hamburg. Rowolt Werlag.

 

1-D) Kitap Bölümü: Yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, kullanılan kitap bölümünün adı, kitabın adı, baskı sayısı, bölümün sayfa aralığı, basım yeri ve yayınevi bilgileri sıralamasıyla yazılmalıdır.

Örnek: Kurtar, S. (2011). Şeylerin Şiirsel Dönüşümü Olarak Sanat. Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar (1. Baskı) içinde (127-135). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Örnek: Kuhn, T. S. (1971). The Priority of Paradigms. In The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.) (43-52). Chicago: The University of Chicago Press.

 

1.E) Editörlü Kitap Bölümü: Yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, kitap bölümünün adı, editörün adının baş harfi ve soyadı, kitabın adı, baskı sayısı, bölümün sayfa aralığı, basım yeri ve yayınevi şeklinde verilmelidir.

Örnek: İşeri, K. (2011). Türkçe Ders Kitaplarındaki Resimler. H. Ülper, (Ed.), Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri (2. Baskı) içinde (49-91). Ankara: Pegem Akademi.

Örnek: Sadock, J. M. (1981). Figurative Speech and Linguistics. In A. Ortony, (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 56-71). Cambridge: Cambridge University Press.

Editörlü kitaplarda yazarının belirtilmediği durumlarda kaynakça aşağıdaki farazi örnekte gösterildiği gibi verilmelidir.

Örnek: Kılıç, S. (Ed.). (2001). Türklük Ansiklopedisi içinde (10-15). Ankara: Petek Yayınları.

Bu tür kitaplarda sayfa numarasının bulunmaması halinde ise aşağıdaki gibi verilmelidir;

Örnek: S. (Ed.). (2001). Türklük Ansiklopedisi. Ankara: Petek Yayınları.

 

 • Makale: Yazar soyadı, adının ilk harfi, yayım tarihi, makalenin adı, dergi adı (italik olarak), cilt numarası (italik olarak) varsa parantez içinde sayı numarası ve sayfa aralığı şeklinde verilmelidir.

2.A) Tek Yazarlı Makale: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, makalenin adı, süreli yayının adı, cilt numarası, süreli yayının sayısı ve sayfa aralığı biçiminde yazılmalıdır.

Örnek: Kılıç, S. (2011). Bilimsel Sanat Sanatsal Bilim. The Journal Of Academic Social Studies. 4 (2). 193-203.

Örnek: Gregersen, T. S. (2003). To Err is Human: A Reminder to Teachers of Language-Anxious Students. Foreign Language Annal. 36 (1). 25-32.

2.B) İki Yazarlı Makale: Sıralama birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, makalenin adı, süreli yayının adı, cilt numarası, süreli yayının sayısı ve sayfa aralığı şeklinde olmalıdır.

Örnek: Ayyıldız, M. ve Bozkurt, Ü. (2006). Edebiyat ve Kompozisyon Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4 (1). 45-52.

Örnek: Chiodo, J., & Boyford, J. (2004). Do They Really Dislike Social Studies? A Study Of Middle School And High School Students. The Journal of Social Studies. 28 (1). 16-26.

 

 • Yayımlanmamış Tezler: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin basım yılı, italik olarak tez başlığı, yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi notu ve üniversitenin adı sıralamasıyla verilmelidir.

Örnek: Özakbaş, D. (2014).  Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Siyasal Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Paralelinde Modernleşme Süreci 1950-2000. Yayımlanmamış Doktora Tezi. MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Örnek: Ingram, A. (2009). English Literature on the Ottoman Turks in The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Unpublished Doktoral Thesis. University of Durham.

 

 • Ansiklopedi Maddesi: Yazarın soyadı, adının baş harfi, eserin basım yılı, yararlanılan maddenin başlığı, ansiklopedinin adı, cilt ve sayfa aralığı, basım yeri ve yayınevi bilgisi sıralamasıyla yazılmalıdır.

Örnek: Kazmaoğlu, M. (2001). Birleşmiş Mimarlar. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi içinde (1, 248-249). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Örnek: Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica (26, 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.

 

 • Web Kaynakları: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, makalenin adı, süreli yayının adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı, araştırma / alınma tarihi ve internet adresi sıralamasıyla yazılmalıdır.

Örnek: İnan, A. (1954). Türk Destanlarına Genel Bir Bakış. TDAY-Belleten 1954, 189-206. 03 Nisan 2009.

http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDA/1954/1954_10_Inan.pdf

Örnek: Geake, J. G., &Gross, M. U. (2008). Teachers’ Negative Affect Toward Academically Gifted Students: An Evolutionary Psychological Study. Gifted Child Quarterly. (52). 217-231. Retrieved June, 01, 2009 from

http://gcq.sagepub.com/cgi/content/abstract/52/3/217

 

 • Yayımlanmış Bildiri: Yayımlanmış bildiriler, kitap bölümü olarak değerlendirilmektedir (bkz. Kitap Bölümü).

Örnek: Kılıç, S. (2009). Orta Asya Türk Zaman Mekan Algısının Zara Halılarına Uzanan Yansımaları. Pamukkale Üniversitesi XIII .Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyum Bildirileri Kitabı içinde (371-380). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yayınları.

Örnek: Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme Stilleri. Y. Tonta, (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Bu ilkelere uymayan makaleler yeniden düzenlenmek üzere yazara iade edilecek ve gerekli düzeltmeyi takiben değerlendirilmeye alınacaktır.

Sosyal Medya

Bağlantılar

Duyurular

Tasarım ve Düzenleme Doç. Dr. Tarık YAZAR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search