Anasayfa

Baş Editörden

Baş Editörden

Sanat ve Bilim Dünyasının Değerli İnsanları,

2016 yılında yayın hayatına başlamış olan JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi üçüncü yılını tamamlamış bulunmaktadır.  Dergimiz bu süreçte çeşitli alan indekslerine de dahil olmuştur. Bunun yanısıra 2017 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark bünyesinde yer almaktadır.

Salt akademik dünyaya değil aynı zamanda derginin temasının sınırları dâhilinde, söyleyecek yeni ve özgün söze sahip tüm sanat ve bilim insanlarına açık bir platformdur. Tarafsız ve objektif yaklaşımı ilke edinen ve hiçbir ticarî amaç gütmeden gönüllülük esasına dayalı olarak yayın hayatına başlayan Sanat/ Sosyal Bilimler dergimizin amacı; sanatın tüm alanlarının birbirleri ile etkileşimlerini ve kültürlerarası sanatsal etkileşimleri tema edinen özgün ve nitelikli yayınları literatüre kazandırmaktır.

Prof. Dr. Sibel KILIÇ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Hakkında

 • Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi JIA JOURNAL (IJIIA), uluslararası hakemli bir dergidir.
 • 2020 KASIM/ARALIK sayısı itibarı ile DOİ numarası, sistem güncelleme giderleri vb. ücretlerini karşılamak üzere daha sonra belirlenecek olan miktarda ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme yapılacak olan IBAN numarası bildirilecektir. İlgili ödeme, makalenin sisteme yüklenip değerlendirmeye kabul edilmesini takiben makalenin kabul ya da ret edilmesine bakılmaksızın yapılmak zorundadır.
 • Yılda iki kez online olarak yayınlanan derginin, gerekli durumlarda ek olarak özel sayıları çıkartılmaktadır.
 • Dergiye Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde makale kabul edilmektedir. Yayın kurulu tarafından gerekli ve uygun görüldüğü takdirde farklı dillerdeki makalelere de yayın olanağı sağlanmaktadır.
 • Dergi, tüm sanat disiplinlerinin birbirleri ile etkileşimlerini ve ilişki içinde olduğu tüm sosyal ve pozitif bilim dallarını (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Etnografya gibi Sosyal Bilimlerin tüm alanları/ Matematik/ Fen Bilimleri ve benzeri) yayın yelpazesine dâhil etmektedir. Bu bağlamda derginin bünyesine dâhil olan bilim ve sanat alanları:
  • Görsel/ Plastik Sanatlar ve Tasarım: Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Özgün Baskı, Resim, Heykel, Endüstriyel Tasarım, Moda Tasarımı, Mücevher/ Takı Tasarımı, Mimari Süsleme, İç Mimarlık, Restorasyon, Karikatür, Çizgi Film Animasyon, İllüstrasyon, Seramik-Cam, Tekstil, Fotoğraf
  • Geleneksel Türk Sanatları: Tezhip, Ebru, Minyatür, Çini, Hat, Lake, Kat’ı, Kalemişi, Halı–Kilim, Kuyumculuk, Sedef Kakmacılığı, Ahşap İşleri, Metal İşleri, Taş İşleri, Cam İşleri, Dericilik, Ciltçilik
  • İşitsel Sanatlar/ Sahne Sanatları: Müzik, Tiyatro, Sinema, Opera, Dans, Bale, Folklor
  • Edebî Sanatlar: Edebiyat, Şiir, Roman, Hikaye, Folklorik Halk Kültürü, Oyun Yazarlığı, Etkili Konuşma/Yazma/ Hitabet Sanatı
  • Sanat Tarihi ve Sanat Kuramları: Türk Sanat Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türk İslam Sanatı, Mimarlık Tarihi, Müzik Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Felsefesi, Sanat Eğitimi, Sanat Yönetimi, Arkeoloji,  Mitoloji, Müzecilik, Nümizmatik, Estetik, Kent Estetiği,   Peyzaj, Müzikoloji, Dramaturji, Davranış Estetiği.
  • İlgili Sanat Disiplinleri ile Bağlantısı ve Etkileşimi Bulunan Pozitif Bilim Alanları; Matematik, Tıp, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Uzay Bilimleri, Astroloji, Turizm, Tarih, Coğrafya, İktisat, Mimarlık, Antropoloji, Çevre Mühendisliği, Şehircilik, Kültür ve Düşünce Tarihi, Dinler Tarihi, Bilim Tarihi, Siyaset Bilimi, Gemoloji, Metalürji, Jeoloji, Sismoloji, Filoloji, Kültür/ Uygarlık Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, İletişim, Multimedya, Sosyal Medya- Reklam ve Marka, Davranış Bilimleri, NLP (Nörolinguistik Programlama), Grafoloji’dir.

               Sanatın Bahsi Geçen Pozitif Bilimlerle İlişkisi Üzerine;

Geleneksel kültür teorilerinde, bilim ve sanat çoğunlukla, yapısal ve kuramsal olarak birbirlerinden bağımsız bir şekilde açıklanmaktaysa da, bu iki disiplinin, birbirlerinin doğal yapıları içerisinde önemli ölçüde mevcudiyetleri söz konusudur. Zira eylem süreçleri bakımından güçlü bir etkileşim ortaya koyan bilimsel bilgi ve sanatsal yaratı birbirlerinin temelini oluşturarak doygun ve bütüncül bir sonuç ortaya koymak amacıyla birbirlerini işe koşan iki olgu olarak karşımıza çıkarlar. Bu iki türdeş olgu, “bilginin sanatsal boyutu”, ”sanatın ise bilimsel yönü” bakımından sarmal bir karakter ortaya koymalarının yanı sıra, aynı zamanda, birbirlerinden tam bağımız iki zıt yapısal olgu olarak da tepkimeye girerek, birbirlerini besleyen ve tamamlayan bir yapı sergilerler.

Dolayısıyla JIA JOURNAL (IJIIA) Dergisi bilimin, objektivite ve “doğru” üzerindeki imtiyazlı tahakkümünü sorgulayarak, sanatın yaratıcı, detaycı, gözlemci, ard görüşe sahip, geniş ölçekli değerlendirme ölçütlerinden bağımsız tutulmaması gerektiğine dikkatleri odaklamaktadır. Bu düşünceye paralel olarak dergimiz, aynı zamanda, sanatın da kendi kabukları içerisindeki dünyasını sorgulatarak, yüceltilmiş hassasiyetler ve düşünceler üzerine temellenmiş, kutsal, özerk ve dokunulmaz yapısını sorgulamaktadır. Varılan nokta itibarıyla, “içkin” bir olgu olan “bilim” ile aşkın bir olgu olarak niteleyebileceğimiz sanatın sarmal karakterleri vurgulanarak, bilim ve sanatın yüksek etkileşimli bütüncül yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 • Kabul Edilen Yayın Türleri: Disiplinlerarası ve kültürlerarası sanat alanlarındaki araştırmaları kapsayan ve aşağıda maddeleştirilen tüm çalışma türleri yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. İlgi yayın türleri;
  • Özgün Makale
  • Derleme
  • Eleştiri Yazısı
  • Araştırma Özetleri
  • Kitap İncelemeleri

Amaç

 • Akademik altyapısı ile araştırma, gözlem, analiz, yorum ve karşılaştırma yöntemlerine dayanan dergi, hem ulusal hem de uluslararası sanat ortamına özgün ve nitelikli makalelerin kazandırılmasını;
 • Sanat, sosyal ve pozitif bilimler dışında, kültürlerarası etkileşimlere dayalı tematik zemini ile öncü bir kimlik kazanmayı;
 • Sentezci yaklaşım ve değerlendirmeler ile, ‘Ulusal Türk Sanat Kimliğinin’ ortaya konulmasının yanısıra, Türk sanatının dünya sanat ortamında tanınırlığına katkı sunmayı;
 • Farklı disiplinler ve kültürlerarası yaklaşımı esas alan bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına destek vermeyi ve bu alanlarda uzmanlaşan isimler ile yeni araştırmacıların irtibatını kolaylaştırmayı;
 • Sanat dallarının pozitif bilimlerle etkileşimlerinin vurgulandığı özgün çalışmaların yanısıra, sanat ve bilimin birbirlerinin tabiatları ile örtüşen ve birbirlerini tamamlayan yanlarını ortaya koymayı;
 • Kültürlerarası sanat temasına dâhil çalışmalar ile farklı kültürlerin birbirleri ile kaynaşmasını ve etkileşimini sağlamayı;
 • Sanatsal üretimlerde, disiplinlerarası bakış ve değerlendirme alışkanlığına zemin oluştururken bu vasıta ile özgün üretimler ortaya koymayı, böylece tüm sanat dallarının malzeme ve tema repertuarını zenginleştirmeyi;
 • Kültürlerarası yaklaşımlar vasıtası ile, bakir alan ve konulara değinilerek, literatürü zenginleştirmeyi, bu bağlamda yeni perspektifler kazanan araştırmacılara kitap ölçeğinde çalışma yapabilme noktasında başlangıç ve zemin oluşturmayı;
 • Sanatsal üretimlere, çoklu disipliner ve küresel bir vizyon kazandırmaya katkı sunmayı;
 • Yeni ve genç araştırmacılara yaklaşım ve bakış açısı bağlamında örnek teşkil ederek, onların vizyon ve bakış açılarını zenginleştirmeyi;
 • Disiplinler ve kültürlerarası alternatif yaklaşımlarla, sanata yeni terminolojik kavramlar kazandırmayı;
 • Sanat dilini ve sanatın ifade gücünü zenginleştirmeye katkı sunmayı;
 • Araştırmacı ve akademisyenleri sanatın sınırlı alanlarından ve tekrarlardan müteşekkil yaklaşımlarından uzaklaştırarak özgün makaleler ortaya koymalarına katkı sağlamayı;
 • Araştırmacı ve akademisyenleri etkileşimli değerlendirme ve analizlere yönlendirerek, kendi sanatsal vizyonlarını ve perspektiflerini geliştirmelerine katkı sunmayı;
 • Araştırmacılar kadar sanata ilgi duyan tüm bireylerin karşılaştırmalı sanat anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Duyurular

Makale Yayın Süreci

Makale Yayın Süreci

2024 yılı itibarı ile makalelerin sisteme yüklenmesi esnasında kabul ya da ret şartına bağlı olmaksızın makale yayın işlem ücreti ...


19 Kasım 2020 by Sibel Kılıç
IJIIA Yeni İletişim Adresi Hakkında info.ijiia@gmail.com

IJIIA Yeni İletişim Adresi Hakkında info.ijiia@gmail.com

Dergimizin iletişim adresi info.ijiia@gmail.com olarak güncellenmiştir. Bu e-posta üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. ...


21 Şubat 2020 by Sibel Kılıç
DOI Numaraları Hakkında

DOI Numaraları Hakkında

Dergimizde ilk sayıdan itibaren yayınlanan tüm makalelere DOI numarası alınmış olup bundan sonra yayınlanacak makaleler DOI numara ...


25 Nisan 2019 by Sibel Kılıç
Our journal has been provided with an ISSN by the Turkisj Ministry of Culture. Our website will be updated in a short while. Journal ISSN: 2548-0634
4 Ocak 2017 by Sibel Kılıç
Yayınımıza Kültür Bakanlığı tarafından ISSN numarası verilmiştir.En kısa zamanda sayfamız güncellenecektir. ISSN NO:2548-0634
4 Ocak 2017 by Sibel Kılıç
Gelecek Yayın Dili!

Gelecek Yayın Dili!

İkinci sayıdan itibaren sitemiz Türkçe,İngilizce,Almanca olmak üzer 3 dilde hizmet vermeye başlayacaktır. ...


20 Aralık 2016 by Sibel Kılıç
JIA JOURNAL Dergisi’nin Dil Seçenekleri

JIA JOURNAL Dergisi'nin Dil Seçenekleri

Dergimiz ; Türkçe İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça olmak üzere  5 dilde yayın kabul etmektedir. ...


20 Aralık 2016 by Sibel Kılıç
JIA JOURNAL (IJIIA)

JIA JOURNAL (IJIIA)

  JIA JOURNAL (IJIIA) Uluslararası Hakemli – Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi,  yayın hayatına başlamış olup,  Kas ...


20 Aralık 2016 by Sibel Kılıç

Sosyal Medya

Bağlantılar

Duyurular

Tasarım ve Düzenleme Doç. Dr. Tarık YAZAR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search