• Makalenin sisteme yüklenmesini takiben en kısa zamanda yazara makalenin dergi sekretaryasına ulaştığını bildiren bir e-posta gönderilir.
 • Değerlendirmeye sunulan her bir makale, intihal programında tarandıktan sonra yardımcı editörler tarafından titizlikle okunarak akademik ve etik açıdan derginin yayım politikalarına, kapsamına ve temasına uygun olup olmadığı saptanır. Uygun olmadığı tespit edilenler, bir sonraki değerlendirmeye tâbi tutulmaksızın gerekçeli olarak yazarına iade edilir.
 • Söz konusu kriterlere uygun olanlar dil, anlatım ve üslûp bakımından değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu bağlamda çok yoğun müdahalelere gerek duyulmayan makaleler yardımcı editör tarafından gerekli düzeltmeleri yapılarak baş editöre gönderilir. Dil, anlatım, üslûp ve gramer bakımından çok yoğun sorun içeren makaleler ise raporlanarak baş editöre sunulur. Baş editör yazardan makaleyi gözden geçirerek söz konusu sorunları giderip, gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar göndermesini talep eder.
 • Yardımcı editörün değerlendirme süreci, her bir makale için bir haftadır.
 • Baş editör, yardımcı editörler tarafından değerlendirilen tüm makaleleri tekrar gözden geçirerek gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar. Bu süreci takiben, makaleleri alanlarına göre ayrıştırır ve isimsiz olarak alan editörlerine yönlendirir.
 • Alan editörü her makaleyi bir hafta içerisinde alana uygunluğu, terminolojik yeterliliği ve üslûbu bakımından titiz bir değerlendirmeye tâbi tutarak makalenin hangi yazı türüne (özgün, derleme, araştırma, eleştiri, kitap tanıtım ve değerlendirme) ait olduğunu tespit eder. Türü konusunda yazar ile muhalif bir görüş oluştuğunda bu durum, yazara iletilmek üzere editöre rapor edilir. Editör, yazarı konu hakkında bilgilendirerek yazar ile alan editörü arasında mutabakat sağlar.
 • Editör ve alan editörü tarafından gözden geçirilen ve hakem değerlendirmesine hazırlanan makaleler, en geç 15 gün içinde değerlendirilip raporlanmak üzere alanla ilgili iki hakeme gönderilir.
 • Hakemler, ilgili makaleyi; özgünlük, alana sağladığı katkı, kullanılan yöntemin etkinliği, etik kurallara uygunluğu, bulguların ve sonuçların bütünsel olarak sunumu, konuyla ilgili kaynak ve literatürü araştırma düzeyi, kullanılan üslûp ve dil açılarından değerlendirerek “YAYIMLANABİLİR’’- ‘’YETERSİZ BULUNDUĞU İÇİN YAYIMLANAMAZ”- “AKADEMİK VE BİLİMSEL ETİĞE AYKIRI UNSURLARA RASTLANDIĞI İÇİN YAYIMLANAMAZ” -‘’DÜZELTMELERDEN SONRA YAYIMLANABİLİR’’ şeklinde raporlar. Raporlanan makaleler hakkında yazarlar e-posta ile bilgilendirilir.
 • İki hakemden en az birisinin olumsuz karar vermesi halinde makale, üçüncü hakeme yönlendirilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde en az iki hakem tarafından YAYIMLANABİLİR kararı verilen makale yayım için en uygun sıraya alınır. En az iki hakemin olumsuz görüş bildirmesi halinde makale yazarına ilgili raporlar ile iâde edilir.
 • Düzeltme önerilen makalelerin yazar tarafından gerekli kontrol ve düzeltmeleri yapılarak 30 iş günü içerisinde sisteme tekrar yüklenmesi talep edilir. Bu süre içinde yüklenmeyen makaleler sistemden kaldırılır.
 • Gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yardımcı editörler tarafından denetlenen makaleler baş editöre gönderilir.
 • Baş editör, hakem değerlendirmesinin objektif, tutarlı ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığına kanâat getirdiği durumlarda, yayın ve danışma kurulunun görüş ve düşüncelerine başvurur. Alanla ilgili yayın ve danışma kurulu üyelerinin, baş editör ile aynı kanâati taşıması durumunda, makale farklı bir hakeme yönlendirilir. İlgili hakeme uygun bir üslûpla gerekli uyarı yapılır. Tekrarının söz konusu olması halinde ilgili hakemin ismi listeden kaldırılır.
 • Değerlendirme ve yayım sürecinin herhangi bir aşamasında, muhtelif konularda muhalefete düşülmesi durumunda, ilgili makale, yayın ve danışma kurulunun onay ve görüşlerine sunulur. Mutabakatın sağlanmasını takiben yayım süreci devam eder.
 • Yayımına karar verilen makale baş editör tarafından mizanpaja yönlendirilir. Ardından, son halini gözden geçirmesi için tekrar yazara gönderilir.
 • Değerlendirme süreci makalenin dergi sekretaryasının eline ulaştığı gün itibariyle başlar ve en geç 90 gün içinde makale sahibine karar konusunda geri bildirimde bulunulur. Hakemin birden fazla düzeltme talep etme ve düzeltmelerden sonra görme hakkı mevcuttur.
 • Hakem değerlendirmesi için organize edilen sistem, yazar ve hakemlerin birbirlerinin isimlerini görmesine imkân tanımamaktadır.
 • Yayını uygun görülen makalelerin tüm yayın hakları, Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Dergi yönetiminden yazılı izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Sosyal Medya

Bağlantılar

Duyurular

Tasarım ve Düzenleme Doç. Dr. Tarık YAZAR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search