Author : asuman aypek arslan - Gültekin Akengin, Asuman Aypek Arslan
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.3.30
Number : 3
Term : KASIM-ARALIK /KIŞ
Date : 2017-09-19 13:59:31

ABSTRACT

Geleneksel kültür, tüm dünya sanatlarında olduğu gibi Türk resim sanatında da her dönemde etkili rol oynamaktadır. Ülkemizde özellikle taklide dayalı batı resmi karşısında ulusal bir sanat yaratma çabası ile yer almıştır. Türkiye’de 1923 yılından itibaren bir yandan evrenselliği yakalamaya çalışma diğer yandan da ulusal sanatı oluşturma çabaları görülmektedir. Türk sanatında çağdaşlaşma sürecinin başlangıcından itibaren gelenekten ve kültürel dokudan yaralanma sanatçıların resimlerinde imgelenmiştir. Resim sanatında geleneksel etkilerin güncel sanatla olan bağları 1950 sonrasında bir değişim yaşamıştır. Bu değişim; dünya sanatında süreçler ve resim eğitiminin evrensel boyutlara taşınması, sanatımızdaki zenginlik ve özgünlüklerin değer görmesi geleneksel olanın sanatımıza yansımasının sonucunda gerçekleşmiştir. Dünya, kültürel etkileşim içindedir. Gelişmiş medeniyetlerin kültürleri diğer kültürleri etkileyebilir. Geleneğin özümsenmesi geçmişte ortaya konan eserlerin etkilerinin geleceğe taşınmasında önemlidir. Sanatçı ve eleştirmenlerin tespitlerinde de yer aldığı üzere, binlerce yıldır devam eden ve birçok farklı geçmiş medeniyetin izlerinin harmanlandığı geleneğin sanatçıları etkilemesi olağandır. Araştırmada; geleneksel kültür temalarının resimlenmesi, dönemler ve sanatçılar açısından ele alınmış ve önemi üzerinde durulmuştur.

Keywords

Resim Sanatı, Geleneksel Kültür, Gelenek

ABSTRACT

Traditional culture plays an important role in Turkish painting as well as in all world arts. In our country, it especially took place with an effort to create a national art against Western art based on imitation. In Turkey since 1923, it is seen that there are efforts not only to catch universality, but also to try to create a national art. From the beginning of the process of modernization in Turkish art, the use of tradition and cultural doctrine has been illustrated in the pictures of artists. The linkages of traditional influences to contemporary art in painting have changed after 1950. This change has happened thanks to moving the processes and painting education in the world art to universal dimensions, to appreciating the richness and the originality of our art and by the result of traditional reflection of our art. The world is culturally in a global unity and harmony. The cultures of developed civilizations can influence other cultures. The assimilation of the tradition is important in bringing the effects of the works revealed in the past to the future. As the artists and critics have pointed out, it is not usual that the tradition that has been going on for thousands of years and blended traces of many different past civilizations influence artists. In this study; the illustration of traditional cultural themes and its importance are emphasized in terms of the periods and artists.

Keywords

Painting, Traditional Culture, Tradition
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search