Author : Pınar SOMAKÇI
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2018
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.5.51
Number : 5
Term : 3. Cilt
Date : 2018-05-26 15:13:34

ABSTRACT


Türk Müziği tarihi süreci içinde 17. yüzyıl Osmanlı musikisinin, doğu musikisi ile etkileşimi sonucu kendi uslûbunu yarattığı ve 18. Yüzyıl ise Osmanlı musikisinin olgunlaştığı dönem olarak bilinmektedir. Ancak bu yüzyıllardan kalan musiki kaynaklarının azlığı, Türk Musikisinin bu dönemlerde daha ayrıntılı olarak araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Türkler, kurmuş oldukları her devlette, toplumun türlü yaşantı sahnelerinde musikiyi hiç ihmal etmemiş, yaşamlarının pek çok evresinde müzikle içiçe yaşamışlardır. Yüzyıllara bağlı olarak müzikteki gelişmeler birbirinden kopuk düşünülemez. Genellikle ele alınan yüzyıl, izlerini bir önceki yüzyıldan alır ve bir sonraki yüzyıla da taşır. Nitekim tarihi gelişmelere bakıldığında 17.yüzyılda Türk Müziğinin gösterdiği büyük ilerlemenin, 18.yüzyılda da hızla devam ettiği görülmektedir. Siyasi tarih açısından 18 yüzyıl başları Osmanlı Devletinin dönüm noktalarından biridir. Karlofça Antlaşmasının ağır hükümleri ile Avrupa kıtasında kaybedilen topraklar Avrupa Devletleri tarafından bölüşülmeye başlanmıştır. Avrupa gittikçe güçlenen ordularıyla Osmanlılara tehdit oluşturmuştur. Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen Osmanlı Devleti’nde sanat hareketleri başarılı bir şekilde devam etmiş, sanatkarlar önceki devirlerde olduğu gibi eşsiz eserler vermeyi sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada, 18. Yüzyılda yaşanan Türk Müziği alanındaki gelişmeler genel hatlarıyla incelenmiştir. Kültürel gelişmelerde önemli rolü olan siyasi idarenin müziğe olan etkileri ilgili dönemde yaşamış padişahlar açısından açıklanmaya çalışılmış ve müzik alanındaki gelişmeler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, o dönemde yaşamış Padişahların destekleriyle de Türk Müziğinde genel anlamda bir olgunluk dönemi yaşanmış, bestekarlık sahasında önemli kişiler eserleriyle iz bırakmışlardır. Bestekarlar tarz farkı gözetmeksizin (divan, tekke ve aşık) her üç sahada da eserler vermişlerdir. Yine Kantemiroğlu ve Nayi Osman Dede gibi devrin önemli müzisyenleri icracılık ve bestekarlık yanında nazari sahada da (müzikolojik) önemli eserler vermişlerdir.

Keywords

Türk Müziği, 18.yüzyıl, Osmanlı Padişahları, Müzik Yaklaşımları, Osmanlı Dönemi

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search