Author : Aziz Cumhur KOCALAR
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.91
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-09-15 21:53:02

ABSTRACT


Çalışma, Niğde’deki imar uygulamalarından kaynaklanan çarpıklıklar ele alınarak, bunların kentin tarihi silueti ve kimliği üzerinde yarattığı kayıpları incelemektedir. Çalışma yöntemi; şehircilik, kentsel koruma ile yenileme alanının ilke ve usullerine aykırı gelişen son dönemin imar uygulamalarına yönelik saha gözlemlerine dayanmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan Niğde, yolların da tarih boyu kesiştiği jeo-stratejik öneme haiz bir ilimizdir. Aynı zamanda bölgesinde unutulmuş bir tarihi kenttir. 2000 yılı sonrası kentsel dönüşüm ve gelişim süreci ile birlikte tarihi-kültürel çevreyi koruma sorunları çalışmanın da konusu olarak seçilmiştir. Bu son süreçte tarihi kent, kentsel gelişim dinamikleri ile kimlik kaybı yaşayarak hızlı bir değişime uğramıştır. Niğde’de zamanla yüksek katlı yapılaşma belirgin hale gelmiştir. Son 17-yıllık dönemde Belediye’nin kararlarıyla inşaat ve sanayi sektörlerinin etkisi altında Niğde’de tek yönlü, geçici ve geçmişe nazaran ani gelişen, kentsel arsa getirisi odaklı hareketli bir dönem yaşanmıştır. Kentsel kimlik kaybı, nazım imar planı yokluğunda daha da belirgin bir hal almıştır. Kale ve sınırlı bir çevreyi kapsayan eski koruma amaçlı imar planı halen yenilenememiştir. Tarihi siluet artık gözden kaybolmuştur. Bu dönemin sonunda şehir merkezindeki araç çokluğu ve trafik yoğunluğu ise ayrıca dikkat çekicidir. Diğer yandan mevcut durumda yolların dengesiz kullanımı ve bazı caddelerin işlevsizleştiği de görülmektedir. Son 39 yıldır, kale çevresindeki tarihi sivil mimari örneklerine komşu parseller imar tadilatlarıyla apartmanlaşırken, tarihi tescilli evlerin mülkiyet ve imar haklarındaki bariz kayıplarsa görmemezlikten gelinmiştir. Çalışma, Niğde'nin yeniden yapılanmasındaki çarpıklıkları ortaya koyarken, mülkiyet ve imar haklarının aktarımı olarak adlandırılan imar uygulama ve geliştirme aracıyla alternatif düzenlemeler de önermektedir.

Keywords

Tarihi Çevreyi Koruma, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Kentsel Gelişme ve Kentsel Dönüşüm, Yerel Yönetimler, Şehir ve Bölge Planlama

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search