Author : Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.193
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-09-20 11:40:12

ABSTRACT

Ressam, şair ve mistik William Blake'in "Newton" adlı yapıtı, 1795 yılında, renkli baskı ve suluboya tekniklerinin bir birleşimi olarak oluşturulmuş, güçlü biçim ve anlam boyutu yönünden geçen yıllara rağmen etkisini yitirmeyen bir yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağladığı bu etki, biçimsel yetkinliğinin yanı sıra, sanatçısının bilime, sanata ve genel olarak hayata bakış açısını tam olarak yansıtan özellikler taşıması ile döneminin önemli ve adeta sorgulanamaz kişiliklerinden biri olan Isaac Newton'a olan eleştirisi ile karakterini bulmaktadır. 17. yüzyılın soluksuz araştırma tutkusu ile yol alarak bir sonraki yüzyılın gerçek anlamda aydınlanmasını sağlamış Aydınlanma Felsefesi sonucunda Aydınlanma Çağı, dünya çapında gelişme yüzyılıdır. Bu dönemde yaşanan bilimsel gelişmeler ve devrimler ile özellikle insanın dünyadaki ya da tanrı karşısındaki konumu, bireyliği, hakları gözden geçirilerek yeni bir dünyanın oluşumuna zemin hazırlanmış, bu özgür alanda sanat, felsefe ve bilim gelişmek için kendine daha çok alan bulmuştur. William Blake'in "Newton" yapıtı da bu fikirsel zenginliğin sonucu olarak birbirine zıt görüşler arasındaki tartışmaların kendine çizdiği, teknik ve sembol kullanımı açısından özgün ifade biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eserin sahip olduğu özelliklerden William Blake'in Isaac Newton karşısındaki görüşünü ortaya koymaktır. Kullanılan yöntemler literatür taraması ve sanat eleştirisi olarak çalışmada yer almaktadır. Sanat eleştisi yönteminin tüm basamaklarının kullanılmasından ziyade, eserin incelenmesinde gerekli görüldüğü yerde bu yönteme başvurulmuş, bu şekilde Newton adlı eserin sahip olduğu nitelikler de incelenerek sav güçlendirilmiştir. Sanat eleştirisi yönteminin; künye, form-ifade analizi, figürlerin ve konunun tespiti, semboller ve atribülerin çözümlenmesi ve üslup incelenmesi basamakları, sanatçının Aydınlanma Çağı genel çerçevesinde Isaac Newton'a olan bakış açısını örnek üzerinde göstermekte yeterli görülmüştür. Çalışmanın varılmak istenen sonucu ise William Blake'in Newton adlı eserinde tespit edilen destekleyici elemanlar ve ulaşılan kaynaklar çerçevesinde, Aydınlanma Çağı'nda farklı düşünceleri sahiplenen bu iki kişinin arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır.

Keywords

Aydınlanma çağı, Blake, Newton, devrim, sembol

ABSTRACT

"Newton" by artist, poet and mystic William Blake, created in 1795 as a combination of the colour print and water colour techniques, is a work that has lost nothing of its impact owing to its strong form and meaning. In addition to its formal competence, this impact is also characterised by its criticism of one of the important, even unquestionable personalities of its time- Isaac Newton- by faithfully reflecting its author's outlook on science, art, and life in general. Setting out from Enlightenment Philosophy, which allowed a true enlightenment during the next century by sustaining the 17th century's passion for ceaseless research, the Enlightenment is a century of worldwide development. Through the scientific development and revolutions experienced during this era, especially the human being's place in the world or before God, and its individuality and rights were questioned to create the groundwork for a new world, and in this free environment art, philosophy and science found greater room for development. William Blake's work "Newton" emerges as an example of an original expression in terms of technique and use of symbols of the discussion between opposing ideas growing out of this intellectual wealth. The methods used are included in the study as literature review and art criticism. Rather than using all the steps of the art criticism method, this method was used when it was deemed necessary in the study of the work, and the argument was strengthened by examining the qualities of the work called Newton. The steps of art criticism method: identity information, form-expression analysis, determination of figures and subject, analysis of symbols and attributes, and analysis of style were deemed sufficient to show the artist's perspective on Isaac Newton in the general framework of the Age of Enlightenment. The desired result of the study is to reveal the differences between these two people, who embraced different ideas in the Age of Enlightenment, within the framework of the supporting elements and the resources reached in William Blake's Newton.

Keywords

Enlightenment, Blake, Newton, revolution, symbol
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search