Author : Mine POYRAZ - Beyza Nur KUM
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.186
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-11-16 10:23:10

ABSTRACT

Yüzlerce yıldır, farklı pek çok alanda kullanılan seramik, şekillendirilip kurutularak fırın-landıktan sonra, gıdaya uygunluğu ve mukavemetinin artması için sırlanmaktadır.Sır farklı ham-maddeler kullanılarak hazırlanan reçetelerle oluşturulan çamsı bir bileşiktir.Sır reçetelerinin tesadüfî gelişimler sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Sır bünyesini oluşturan malzemelerin büyük bir çoğunluğu organik olarak doğada bulunan hammaddelerden oluşmaktadır. Günümüzde artan üretim tüketim alışkanlıkları nedeniyle doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı hammad-delerin azalmasına neden olmuş, bu sebeplede yapılan geridönüşüm uygulamaları da son derece önem kazanmıştır. Günümüzde seramik endüstrisinde geri dönüşüm uygulamalarına rastlanmakta, yapılan atıkların yeniden değerlendirilmesi sertöre önemli bir katmadeğer kazandırmaktadır. Yapılan araştırmada yumurta kabuklarının sır bünyesinde kullanılarak, bünye içinde etkileri araştırılmış, atık yumurta kabukları kullanılarak bir geri dönüşüm uygulaması planlanmıştır. Yumurta, insan organizmasının ihtiyaç duyduğu besin öğelerini içermesi açısından gıda malze-mesi olarak, gündelik hayatımızda büyük bir yere sahiptir. Günlük yaşantımızda yüksek oranda tüketilen yumurtanın, kabuklarınındanda yüksek oranda atık oluşmaktadır. Yumurta kabuklarının farklı deneylerden geçerek tarım alanında gübreleme yöntemi olarak kullanılmakta olup aynı za-manda tıbbi ve kozmetik alanlarda da kullanıldığı bilinmektedir. Yumurta kabuğunun içerisinde bulunan mineral zenginliğinin yüksek olduğu düşünülerek sır bünyesinde hammadde olarak kullanılması ile artistik sırlar uygulanabileceği düşünülmüştür. Araştırmada yumurta kabuğunun etkilerini ve renklendirici olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Belli bir oranda yumurta kabuğu ve ergitici kullanılarak, 1150oC’de seramik fırınında pişirimleri gerçekleştirilen denemelerin sonuçları gözlemlenmiştir. Çalışmanın amacında kullanılan yumurta kabuklarının atıklarının değerlendirilmesi ele alınmış olup seramik sırları ile yapılan çalışmalara ve literature katkı sağlanması hedeflenmiştir

Keywords

Seramik, Sır, Atık, Yumurta, Kabuk.

ABSTRACT

Ceramic, which has been used in many different fields for centuries, is glazed after being shaped, dried and fired to increase its suitability for food and increase its strength. Glaze is a pine-like compound created with recipes prepared using different raw materials. It is known that glaze recipes emerged as a result of random developments. The majority of the materials that make up the glaze structure are organic raw materials found in nature. Unconscious use of natural resources due to increasing production and consumption habits has led to a decrease in raw materials, and therefore, recycling practices have gained importance. Today, recycling applications are encountered in the ceramic industry, and the re-evaluation of the wastes gives an important added value to the certificate. In the research, the effects of egg shells in the body were investigated by using the egg shells in the glaze, and a recycling application was planned by using waste egg shells. Egg has a great place in our daily life as a food material in terms of containing the nutrients needed by the human organism. Eggs, which are consumed at a high rate in our daily life, produce a high amount of waste in their shells. It is known that egg shells are used as a fertilization method in agriculture by passing different experiments, and it is also used in medical and cosmetic fields. Considering that the mineral richness in the egg shell is high, it was thought that artistic glazes could be applied by using it as a raw material in the glaze. In the research, the effects of egg shell and its use as a colorant were investigated. The results of the experiments, which were fired in a ceramic furnace at 1150oC using a certain amount of egg shell and melter, were observed. In the aim of the study, the evaluation of the wastes of the egg shells used is discussed and it is aimed to contribute to the studies and literature with ceramic glazes.

Keywords

Ceramic, Glaze, Waste, Egg, Shell.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search