Author : Atalay MANSUROĞLU
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.183
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-11-21 13:47:30

ABSTRACT


Göç kavramını açıklamak üzere yapılan tanımlar birçok açıdan eksik kalmaktadır. Bunun nedeni, göç kavramının dinamik niteliğidir. Tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan göç, en basit şekliyle; bir yerden başka bir yere gitmek olarak tanımlansa da ilişkili olduğu alanlar bakımından, oldukça geniş ve farklı yönleri ile irdelenmesi gereken bir konudur. Günümüzün ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal gelişiminde göç önemli bir yer tutmaktadır. İnsan, bulunduğu coğrafyayı etkilemekte, aynı zamanda o coğrafyanın tüm koşullarından etkilenmektedir. Özellikle kültürel dinamikler bakımından göç gerek göç eden için gerekse göç edilen coğrafya için önemli etkiler gerçekleştiren bir süreçtir. Benliğinden kopmamak adına belleğine sık sık başvuran insan, göç ettiği coğrafyada kendisini çoğunlukla öteki olarak hissetmektedir. Dolayısıyla göçün zorunlu veya gönüllü bir şekilde gerçekleştirilmesinden ziyade, sonuçları insanlar açısından benzerdir. Bu sonuçlar, insanların duygularını, düşüncelerini ifade etme ihtiyacını oluşturmuştur. Sanatın göç ile olan etkileşimi de bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de göç konusunu sanatında işleyen Tiraje Dikmen ve Gülsün Karamustafa’nın göçe bakış açıları literatür taraması kapsamında edinilen kaynaklar ve eser incelemesi doğrultusunda ele alınmıştır. Her iki sanatçıdan seçilen beş eser üzerinden nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılarak değerlendirilmeler yapılıp sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. İki sanatçının da göç konusundaki sanatsal yaklaşımlarında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır, ancak iki sanatçının da göç konusundaki ortak paydası, bireysel ve toplumsal değişim unsuru olmuştur.

Keywords

Göç, İnsan, Sanat, Tiraje Dikmen, Gülsün Karamustafa
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search