Author : Ümit GEZGİN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.203
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2022-12-26 23:59:25

ABSTRACT

Empresyonist sanat akımı, sadece kendi döneminde etkin olmamış, aynı zamanda başka ülkelerde de etkin olmuş ve sanatı, özellikle belirgin bir biçimde resim sanatını etkilemiştir. Çallı Kuşağı sanatçıları olarak nitelediğimiz ve modernizmin yaygınlaşması ve kalıcı hale gelmesi noktasında önemli açılımları olan sanat anlayışı da Empresyonizmden belirgin bir şekilde etkilenmiştir. Çallı Kuşağı sanatçılarının tek tek eserleri incelendiğinde, Empresyonist Sanat Akım’ının onları ne derece etkilediği ve giderek de kalıcı olduğu görülebilir. Kendine özgü kimlik ve özellikleriyle Çallı Kuşağı sanatçıları hem kendi kişiliklerinin izini sürmüş hem de Empresyonist sanat akımından belirgin bir tarzda etkilenmişlerdir. Bu etkinin, Empresyonist akım ve sanatçıların etkisinde kalmaktan ziyade, esinlenerek kendi karakterlerinin ortaya koyma şeklinde olduğu görülmektedir. Bunu, sanatçıların güçlü karakterleri ve Empresyonizm’den etkilenme biçimleriyle açıklamak mümkündür. Türk sanat tarihinin önemli dönemeçlerinden bir olan Çallı Kuşağı Sanatçıları, kendilerine özgü bir resim dünyası ortaya koyarken, Batı’da gelişen, evrensel resim akımı olan Empersyonizmi özümseyerek dönüştürme güçlerini ortaya koymuşlardır. Bu da Türk resminin ve ressamlarının ayrıcalıklı tarafları olarak düşünülebilir.

Keywords

Empresyonizm, Çallı Kuşağı, Türk Resmi, Özgünlük

ABSTRACT

The Impressionist art movement was not only active in its own time, but also in other countries and influenced art, especially the art of painting. The understanding of art, which we describe as the artists of the Çallı Generation, and which has important expansions in terms of the spread of modernism and making it permanent, was also significantly affected by Impressionism. When the works of Çallı Generation artists are examined one by one, it can be seen how much the Impressionist Art Movement influenced them and that it is increasingly permanent. With their unique identities and characteristics, the artists of the Çallı Generation both traced their own personalities and were influenced by the Impressionist art movement in a distinctive way. It is seen that this effect is in the form of revealing their own characters by being inspired, rather than being under the influence of Impressionist movements and artists. It is possible to explain this wit Çallı Generation Artists, who are one of the important turning points in Turkish art history, have revealed their power to transform the Impressionism, which is the universal painting movement that developed in the West, while presenting a unique painting world. This can be considered as the privileged sides of Turkish painting and painters.h the strong characters of the artists and the way they were influenced by Impressionism.

Keywords

Impressionism, Çallı Generation, Turkish Painting, Originality
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search