Author : Derya KOCAER - Nilgün ŞENER
Type : Derleme
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.208
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-04 12:23:49

ABSTRACT

Hollanda Altın Çağı Dönemi’nde, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamdaki değişimler ile birlikte orta sınıf zenginlik kazanmıştır. Burjuva toplumunun, zenginliğini ve soyluluğunu gösterme amacıyla sanat eserlerine sahip olma isteği de artmıştır. 17. yüzyılda natürmort resimlerinin geliştirilmesi ile kompozisyonlarda değişiklikler meydana gelmiştir. Zenginlik ve gösterişliliğin yanı sıra dünyeviliğin sorgulanmasıyla birlikte kompozisyonlara ölümlülüğü yansıtan nesneler eklenmiştir. Örneğin natürmort resimleri içerisinde kuru kafalar, solmuş çiçekler, mumlar, kum saatleri, yiyecekler ve içecekler yer almaktadır. Bu nesnelerin yer aldığı eserler; insanlara, dünyanın gelip geçiciliğini ve ölümlü olduğunu hatırlatan bir tür olarak Vanitas tarzındaki resimlerdir. Hollanda Altın Çağı Dönemi’nde oldukça yaygın olan Vanitas resimleri, nesneler yoluyla sembolik tarzda bir anlatım oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hollanda’nın Altın Çağı’ndaki Vanitas tarzındaki resimlerde yer verilen ve ölümü simgeleyen nesneleri, dönemin toplumsal yapısı ile ele alarak açıklamak ve çağdaş sanatçı Alain Bellino’ nun heykelleri üzerinden ölümü simgeleyen nesnelerin, günümüz eserlerine yansımasını incelemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak oluşturulan bu çalışma için; kitap, dergi ve makalelerden literatür taraması yapılmıştır. Hollanda Altın Çağı resim sanatında görülmeye başlanan Vanitas imgelerinin, günümüz sanatçısı Alain Bellino’ nun eserlerine yansıması nasıl olmuştur? Sorusu problem olarak ele alınmıştır. Bu problem doğrultusunda; araştırma, Alain Bellino’ nun üç eseri ile sınırlandırılmıştır.

Keywords

Vanitas, Hollanda Sanatı, Natürmort Resmi, Alain Bellino.

ABSTRACT

During the Dutch Golden Age, the middle class gained wealth with the economic and socio-cultural changes. Bourgeois society's desire to own works of art in order to show its wealth and nobility has also increased. With the development of still life paintings in the 17th century, changes occurred in compositions. Along with the questioning of worldliness as well as wealth and ostentatiousness, objects reflecting mortality were added to the compositions. For example, still life paintings include skulls, wilted flowers, candles, hourglasses, food and drinks. The works in which these objects are included; Vanitas-style paintings as a genre that reminds people of the impermanence and mortality of the world. Vanitas paintings, which were very common in the Dutch Golden Age Period, create a symbolic expression through objects. The aim of this study is to explain the objects symbolizing death in the Vanitas style paintings of the Golden Age of the Netherlands by considering the social structure of the period and to examine the reflection of the objects symbolizing death on contemporary works through the sculptures of contemporary artist Alain Bellino. For this study, which was created using the qualitative research method; A literature review was made from books, journals and articles. How did the Vanitas images, which began to be seen in Dutch Golden Age painting, reflect on the works of today's artist Alain Bellino? The question has been treated as a problem. In line with this problem; The research is limited to three works of Alain Bellino.

Keywords

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search