Author : CERANOĞLU TERECE
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.199
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-04 19:39:38

ABSTRACT

Reklam; ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin tanıtılmasında ve yayılmasında oldukça değerli bir iletişim aracıdır ve günlük hayatta dikkat edilse de edilmese de reklamın insanlar üzerinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Satıştan daha fazla sonucu olan reklamlar; farklı ortamlarda ve çok farklı alanlar için yapılmaktadır ve bu alanların başında tekstil ve moda sektörü gelmektedir. Tekstil; doğal, sentetik veya her ikisinin karışımı olan liflerden, ince ipliklerden veya filamentlerden yapılan ürünlerdir ve dokuma, basma, örme gibi tüm alanları içine almaktadır. Moda ise bir toplumda ortak görülen geçici yaşama hissetme biçimleridir. Tekstil ve moda sektöründeki ürünler, yıllar boyunca reklam yoluyla tüketicilerin beğenisine sunulmuş ve böylelikle ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı yapılmıştır. Geçmiş dönemlerde tekstil ve moda ürünlerin tanıtılmasında ve yayılmasında basılı reklamlar önemli bir rol oynamıştır. Basılı reklamlardan biri olan moda levhaları, günün modasına ait tekstil ve moda ürünleri tanıtan çizimlerdir ve Annuaire Oriental (Şark Ticaret Yıllığı) de özelliği ile dönemin moda levhalarından biri olmuştur. Ticaret rehberi niteliğinde olan Annuaire Oriental’de tekstil ve moda ürünlerin teknik çizimi ya da illüstrasyonu, hangi malzemelerden yapıldığı ya da süslendiği, alternatifleri ve fiyatları gibi bilgiler yer almaktadır. Çalışmada amaç, 1901 yılı Annuaire Oriental’de bulunan tekstil ve moda ürünler hakkında bilgi vermek ve dönem ürünlerinin basılı reklamlarda nasıl yer aldığını analiz etmektir. Bu amaçla Salt Galata’nın dijital arşivinde bulunan 1901 yılına ait Annuaire Oriental ticaret rehberi, çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Annuaire Oriental’in yazım dili Fransızca olduğu için sayfalarda yazan yazılar tercüme edilmiştir. Çalışmada tekstil ve moda ürünlerin özellikleri betimlenmiş ayrıca ürün reklamları; illüstrasyon, vektörel imge, tipografi gibi reklam anlatım elemanları açısından analiz edilmiştir. Çalışma sonunda; moda levhalarından biri olan Annuaire Oriental’deki tekstil ve moda ürünlerin reklamlarında teknik detaylar, fiyat gibi somut bilgilerin bulunduğu ve reklamlardaki ürünlerin satışa çıktığını duyurmaya yönelik olduğu vurgusu yapılmıştır.

Keywords

Annuaire Oriental, Moda, Moda levhası, Reklam, Tekstil.

ABSTRACT

Advert; ıt is a very significant communication tool in the promotion and dissemination of products, services and ideas, and advertising has a huge impact on people in daily life whether it is paid attention to or not. Ads with more results than sales; are made in different environments and for very different areas, and the textile and fashion sector are pulling ahead among these areas. Textile are products made from fibers, fine yarns or filaments that are natural, synthetic or a mixture of both, and cover all areas such as weaving, printing, knitting. Fashion, on the other hand, is one of the common senses of temporary life in a society. Products in the textile and fashion sector have been presented to consumers through advertisements over the years, thus the products have been both promated and sold. Printed advertisements have played an important role in the promotion and dissemination of textile and fashion products in the past. Fashion signs, one of the printed advertisements, are the drawings that introduce textiles and fashion products belonging to the fashion of the day, and Annuaire Oriental (Oriental Trade Yearbook) has become one of the fashion plates of the period. Annuaire Oriental, which is a trade guide, contains information such as technical drawing or illustration of textile and fashion products, what materials they are made of or decorated, alternatives and prices. The aim of this study is to provide information about textile and fashion products in Annuaire Oriental in 1901 and to analyze how products of the period were featured in printed advertisements. For this purpose, the Annuaire Oriental trade guide of 1901, which is in the digital archive of Salt Galata, has been used as a material in the study. Since the writing language of Annuaire Oriental is French, the texts on the pages have been translated. In the study, the characteristics of textile and fashion products are described and also product advertisements have been analyzed in terms of advertising expression elements such as illustration, vector image, typography. At the end of the study; it has been emphasized that the advertisements of textile and fashion products in Annuaire Oriental, one of the fashion signs, contain concrete information such as technical details and prices, and that the products in the advertisements are for sale.

Keywords

Annuaire Oriental, Fashion, fFshion sign, Advertisement, Textile.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search