Yazar : Irmak BAYBURTLU - Gülay KAYGUSUZ
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.135
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-09-07 13:39:47

ÖZET

Every society with certain cultural values established their visual identity and reflected it in the objects they use daily. Nowadays, these patterns are considered to play a vital role in the cultural exchange of societies within the presentation of the local patterns on clothing fashion through designers and brands. Hybrid styles have emerged with the said patterns in combination of both patterns belonging to other cultures and the silhouettes belonging to city culture. It has been observed that the hybrid styles which are composed of the mixture of factors belong to these different cultures that prevalent through fashion system, blur the intercultural boundaries eliminating the sense of belonging. Mostly used local patterns of various cultures selected by prominently featured and the patterns have been selected from those who have general characteristics of cultures fed by geography, beliefs and traditions; some original sources and reflections of designers who stand out in contemporary fashion were compared. Printed publications such as books and style magazines (especially Vogue magazine, since it has a wide design archive), newspapers, museums and contemporary designs on the internet were used to obtain research findings. In general, it has been seen that in the local patterns used in today's fashion system, original cultural codes are interpreted in contemporary styles. Within this context, this study can be seen as a study aiming at drawing attention to the aspect that local visual elements reflected in fashion by designers affect the social belonging sense by creating a multi-cultural plane and, on the other hand, as a study on the reasons of the misidentification of the clothing culture in modern societies.

Anahtar Kelimeler

Interculturalism, Local Patterns, Fashion, Hybrid Styles

ABSTRACT

Belirli kültürel değerlere sahip olan her toplum kendi görsel kimliğini ortaya koyarak bunu günlük yaşamında kullandığı objelere yansıtmıştır. Günümüzde yerel desenlerin tasarımcı ve markalar tarafından giysi modasına yansıtılması ile bu desenlerin, toplumların kültür alışverişinde önemli bir rol üstlenmekte olduğu düşünülmektedir. Söz konusu desenlerin hem diğer kültürlere ait desenlerle hem de kent kültürüne ait siluetlerle birleşmesiyle melez tarzlar belirmiştir. Moda sisteminin eliyle yaygınlaşan bu farklı kültürlere ait unsurların karışmasıyla oluşan melez tarzların, aidiyet bilincini de yok ederek kültürlerarası sınırları bulanıklaştırdığı gözlemlenmektedir. Konuda giyim modasında sıklıkla kullanılan ve çeşitli kültürlere ait yerel desenlerin; özgün kaynakları ve çağdaş moda içerisinde öne çıkan tasarımcı-markalara ait çalışmalarda yer almış yansımaları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularının elde edilmesinde, kitap, dergi gibi basılı yayınların yanı sıra internet ortamında geniş bir arşive sahip olan Vogue resmi sitesinde yer alan çağdaş giysi tasarımları ve ayrıca çeşitli müzelerin resmi internet sayfalarından yararlanılmıştır. Genel olarak özgün kültürel kodlara sahip yerel desenlerin; başka desen ve unsurlarla karıştırılarak sentez yapılmasıyla birlikte çağdaş tarzlar içerisinde yeni yorumlarla sunulduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışma, çağdaş modaya yansıtılan yerel desenlerin çok kültürlü bir düzlem yaratarak toplumsal aidiyet duygusunu yok eden yönü ve yine bu çok kültürlü düzlemin yarattığı, kültürel alışveriş üzerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan da modern toplumların giyim kültüründeki kimliksizliğin nedenleri üzerine bir inceleme niteliği taşımaktadır.

Keywords

Kültürlerarasılık, Yerel Desenler, Moda, Melez Tarzlar
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search