Yazar : Kübra MÜEZZİNOĞLU - Kemal YILDIRIM - Cem ÖZTÜRK
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.136
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-11-19 21:18:26

ÖZET

Bu çalışmada, aynı özelliklerdeki iki farklı oransal büyüklüğe sahip dans stüdyosunun çevresel faktörlerinin katılımcıların algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Dans eğitimi alan kullanıcıların algısal değerlendirmeleri arasındaki farklılaşmayı tespit edebilmek için Ankara Latino Dans Stüdyoları araştırma ortamı olarak kullanılmıştır. Yapılan gerçek mekân araştırmasıyla, mekân büyüklüğü ve şeklinin kullanıcıların algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, gün içinde dans stüdyosu mekânlarına farklı sayıda dans grupları alınmış ve yaklaşık 10 dakikalık bir bilgilendirmenin ardından kullanıcılardan araştırma anketini cevaplamaları istenmiştir. Bu maksatla oluşturulan araştırma anketine dans stüdyosunu kullanan 100 kişi katılmış olup, elde edilen sonuçlar SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Kullanıcıların dans stüdyolarının fiziksel çevre faktörlerini değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların farklı mekân büyüklüğüne ve şekline sahip dans stüdyolarının çevresel faktörlerini değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, iki eşit alanlı kare şeklinde stüdyonun (1x1 = 64m2), iki katı hacimsel büyüklüğe sahip dikdörtgen şeklindeki dans stüdyosuna (1x2 = 128m2) göre daha olumlu yönde algılandığı görülmektedir. Ayrıca, erkekler ve 18-29 yaşındaki kullanıcılar dans stüdyosunun çevresel faktörlerini kadınlara ve 30-45 yaşındaki kullanıcılara göre daha olumlu algılayarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlardan, mekânların oransal büyüklüğünün ve şekillerindeki farklılıkların kullanıcıların bu mekânları tercih etme nedenlerini ve mekânda kalma sürelerini daha olumlu yönde etkileyebileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dans Stüdyosu, Plan Tipi, Mekân Büyüklüğü, İç Mekân Tasarımı

ABSTRACT

In this study, it was aimed to determine the effects of environmental factors of two different proportional dance studios with the same characteristics on the perceptual evaluations of the participants. Ankara Latino Dance Studios was used as a research environment in order to determine the differentiation between perceptual evaluations of dance education users. With the real space research, the effects of space size and shape on the perceptual evaluation of the users were tried to be determined. For this purpose, different number of dance groups were taken to dance studio venues during the day and after approximately 10 minutes of information, users were asked to answer the research questionnaire. For this purpose, 100 people who used the dance studio participated in the research questionnaire created and the results obtained were evaluated with the SPSS program. The differences between the users' evaluation of the physical environment factors of the dance studios were analyzed by statistical methods. As a result, it was determined that there are statistically significant differences between the participants' evaluation of the environmental factors of dance studios with different spatial sizes and shapes. Accordingly, it is seen that a square-shaped studio with two equal areas (1x1 = 64m2) is perceived more positively than a rectangular dance studio with twice the volumetric size (1x2 = 128m2). In addition, men and 18-29-year-olds were found to evaluate the dance studio's environmental factors more positively than women and 30-45-year-old users. According to these results, it is understood that the differences in the proportional size and shape of the spaces may affect the reasons why the users / consumers prefer these spaces and their stay in the space more positively.

Keywords

Dance Studio, Plan Type, Space Size, Interior Design
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search