Yazar : Yiğit ÖZATALAY
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.147
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-11-25 00:21:51

ÖZET

Amerikalı besteci Charles Ives’ın 1914’te bestelediği General William Booth Enters into Heaven, Vachel Lindsay’in aynı adlı şiirinin müzikal anlatım olanaklarıyla geliştirilmesinin yetkin bir örneğini temsil eder. Bestedeki metin-müzik ilişkisi, alıntı kullanımı, eklemeli biçim (birikmeli kurulum / cumulative setting) ve gerçekçilik anlayışı bütünlüklü bir Ives resmi çizer. Ives’ın ele aldığı metnin kendisi bir alıntı içermekte, biçimsel olarak eklemeli/birikmeli bir kurulumla ilerlemekte ve öznel bir deneyimin/gerçekliğin olaylar silsilesini tüm karmaşıklığı ve çoğulluğuyla sunmaktadır. Bestecinin bu verileri müzikal düzleme taşırken içerik-biçim uyumunu titizlikle gözeterek hareket ettiği görülmektedir. Alıntı kullanımı ile birikmeli kurulum biçimi arasında ise hem süreklilik/akış hem de süreksizlik/parçalılık açısından doku uyumu ve işbirliği göze çarpar. Metinde ve müzikte alıntılanan “Are You Washed in the Blood of the Lamb?” dizesi/ilahisi bu işbirliğinin kesişim kümesinde yer alır ve Ives’ın gerçekçilik anlayışıyla da örtüşen bir biçimde parçalılık, bozukluk, belirsizlik ve düzensizlik unsurları eşliğinde gelişerek biçimlenir. Bu makalede metin-müzik, alıntı, biçim ve gerçekçilik başlıkları birbirleriyle ilişkili olarak ve müzikal çözümleme yöntemleri kullanılarak ele alınmıştır. Son başlık olan gerçekçilik anlayışı ile Ives’ın üç başlıkta irdelenen müzikal ifadesinin felsefi düzlemdeki konumu ve anlamı tartışılmış, toplamdaki dört başlığın birbirleriyle kopmaz bir ilişki kurduğu görülmüştür. Çalışmanın amacı, metin-müzik ilişkisinin başarılı bir ürününün tüm öğeleriyle incelenmesi suretiyle Ives’ın geliştirdiği bütünlüklü poetikaya ışık tutmaktır.

Anahtar Kelimeler

Charles Ives, metin-müzik ilişkisi, alıntı, birikmeli kurulum, gerçekçilik.

ABSTRACT

General William Booth Enters into Heaven, composed by the American composer Charles Ives in 1914, represents a competent example of developing the poem of Vachel Lindsay with the possibilities of musical expression. The composition draws an integral picture of Ives through its approach to text-music relation, use of quotation, additive form (cumulative setting) and aspect of realism. The text which Ives handles contains a quotation, progresses formally with a cumulative setting and exhibits a progression of events belonging to a subjective experience/reality with all its complexity and plurality. It’s seen that the composer acts meticulously taking care of the content-form harmony while transporting these data to the musical platform. In case of the relationship between quotation and form, a harmony and cooperation attracts the attention regarding both continuity/flow and discontinuity/fragmentedness. “Are You Washed in the Blood of the Lamb?”, quoted both in the text and the music, takes place in the intersection set of this cooperation, developing and being formed through fragmentedness, distortion, indeterminacy and disorder, overlapping with the realist approach of Ives. In this article, the four titles of text-music, quotation, form and realism are handled in correlation to each other under musical analysis methods. With the aspect of realism as the last title, Ives’ musical expression is discussed in a philosophical perspective and approved that four titles in total establish a strong relation with each other and draw a coherent picture of Ives. The aim of this article is to enlighten the integral poetics of Ives through the analysis of a successful product on text-music relationship.

Keywords

Charles Ives, text-music relation, quotation, cumulative setting, realism.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search