Yazar : Tarık YAZAR
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.144
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-12-05 04:03:50

ÖZET

Tipografi, sanat eğitimi ile ilgili alanlarda kullanıldığı gibi disiplinlerarası araştırmalarda da kullanılmaktadır. Genel olarak tipografi, harf, sayı ve semboller kullanılarak ortaya çıkarılan bir yazı sanatıdır denilebilir. Eski Yunancada ‘typos’ (form) ve ‘graphia’ (yazmak) kelimelerinin kombinesi sonucu ‘Typhography’ adını almıştır. Bir metnin anlaşılması, göz yorucu olmaması ve okuyucuya istenilen bilginin doğru bir şekilde iletilebilmesi için tipografi önemlidir. Tipografi aynı zamanda Gutenberg’in geliştirdiği baskı tekniğini açıklamak için kullanılan bir terimdir. Görsel iletişim tasarımı ve bu alandaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda tipografi anlamı ve kapsamı bakımından değişiklik göstermiştir. Günümüzde tipografi, fontların ve metin bloklarının tasarlanması, dizilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri kapsamaktadır. Grafik tasarımda tipografi, bir tasarım ögesidir ve anlaşılabilir biçimsel bir düzen gerektirmektedir. Dolayısıyla yazı ve tipografi, görsel iletişim tasarımının temel ögelerinden biridir. Bir görsel iletişim aracı olarak tipografinin öğretim programlarında yer almasında grafik tasarım etkili olmuştur. Görsel İletişim tasarımı alanındaki gelişmeler doğrultusunda lisans ve lisansüstü düzeyde tipografi eğitimi günümüze kadar biçimlenerek gelmiştir. Tipografi, görsel iletişimi sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek bir grafik ürünün tasarlanmasında kullanılan önemli bir görsel araçtır. Grafik tasarımın görsel iletişimi sağlama işlevi, tipografinin bir grafik iletişim aracı ve bir tasarım elemanı olarak eğitimdeki yerini belirlemiştir. Eğitim-öğretim sürecinde içerik aynı olmasına rağmen uygulama farkılıkları görülebilmektedir. Tipografi, eğitim kurumlarında ayrı bir des olarak verilebildiği gibi Grafik Tasarım dersi kapsamında da verilebilmektedir. Uygulama çalışmaları açısından geliştirilen öğretim yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde dijital teknoloji geliştiği için yazı uygulamaları, font tasarımları çoğunlukla geleneksel yöntemlerin dışında dijital ortamda geliştirilen ilgili programlar aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak, bir yöntem olarak eğitim sürecinde doğrudan bilgisayar uygulamalarının sakıncalı olabileceği söylenebilir. Eğitim-öğretimde öncelikli olarak manuel çalışmaların yapılması eskizlerin geliştirilmesi dijital uygulama öncesinde daha faydalı olabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın genel amacı; Sanat ve teknoloji ilişkisinde görsel iletişim aracı olarak tipografi hakkında bilgi vermek ve eğitim-öğretim sürecindeki manuel ve dijital uygulama yaklaşımlarını genel olarak açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler

Sanat ve teknoloji, tipografi, görsel iletişim, tipografi eğitimi.

ABSTRACT

Typography is used in the fields of art education as well as in interdisciplinary research. In general, typography can be said to be an art of writing created by using letters, numbers and symbols. In ancient Greek, ‘typos form (form) and‘ graphia ’(write) as a result of the combination of the words‘ Typhography ’was named. Typography is important in order to understand a text, not to be tiring and to convey the desired information accurately to the reader. Typography is also a term used to describe the printing technique developed by Gutenberg. Visual communication design and technological developments in this area have changed in terms of typography meaning and scope. Nowadays, typography covers the studies related to designing, arranging and arranging fonts and text blocks and technological developments in this field. Typography in graphic design is a design element and requires an understandable formal order. Therefore, writing and typography is one of the basic elements of visual communication design. As a visual communication tool, graphic design was effective in the inclusion of typography in the curriculum. In line with the developments in the field of visual communication design, typography education at the undergraduate and graduate levels has been shaped to the present day. Typography is an important visual tool used in designing a graphic product for visual communication. The function of graphic design to provide visual communication has determined the place of typography in education as a graphic communication tool and a design element. Although the content is the same in the educational process, application differences can be seen. Typography can be given as a separate des in educational institutions as well as in Graphic Design course. Teaching methods developed in terms of application studies may vary. Since digital technology is developing nowadays, writing applications, font designs are mostly carried out by means of related programs developed in digital environment other than traditional methods. However, as a method, it can be said that computer applications can be objectionable during the education process. Priority of manual studies in education and training may be more beneficial than the development of sketches before digital application. Therefore, the general purpose of this study; To give information about typography as a visual communication tool in the relationship between art and technology and to explain the manual and digital application approaches in education-teaching process in general.

Keywords

Art and technology, typography, visual communication, typography education.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search