Yazar : Kerim LAÇİNBAY - Kürşat AZILIOĞLU
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.137
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-12-05 23:57:57

ÖZET

Disiplinlerarası yaklaşım (Interdisipliner Approach) ile çok alanlı yaklaşım (Multidisipliner Approach) birbirine benzer görünen ancak temelde bazı farklılıkları olan iki temel yaklaşım modelidir. Disiplinlerarası yaklaşım, ortak bir konu üzerine çeşitli disiplinlerin katkı sağlamasıdır (Garkovich, 1982). Çok alanlı yaklaşım ise, yine ortak bir konu üzerinde ancak bireylerin birbirlerinin ne yaptığıyla ilgilenmesine gerek kalmaksızın kendi işlerini yapması durumudur (Petrie, 1976). Sanat ise; özgür ve özgün bir yaratım alanı olmakla birlikte, birçok farklı disiplin ile ortak çalışma imkânı bulunan ve çeşitli alt türleri içinde barındıran geniş bir yelpazeye sahiptir. Sanat nesnesi de bu doğrultuda felsefe, psikoloji, sosyoloji başta olmak üzere, farklı pek çok alanı arka yapısında barındıran zengin bir varlığı temsil eder. Bu temsiliyeti ile sanat nesnesin tarih içinde bir çok bilimsel ve sanatsal buluş için ilham ve motivasyon kaynağı olabildiğini görmek mümkündür. Bu bağlamda düşünüldüğünde sanatın kendi içinde ve haricinde birçok disiplin ile işbirliği yaptığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu savı destekleyecek nitelikte bir sözü ile ünlü Fransız düşünür Voltaire, tüm sanat dallarının kardeş olduğuna ve sanat dallarının birbirlerinin ışığının altında ilerlediklerine, diğer bir deyişle sanatın disiplinlerarası bir konu olduğuna vurgu yapar.Aynı şekilde yazar Ferit Edgü de sanatların kardeş olduğunu destekler. Fonetik sanatlardan, sahne sanatlarına; geleneksel sanatlardan, plastik sanatlara ve birçok sanat ve bilim disiplinini bir arada kullanmaya olanak sağlayan güncel sanat uygulamalarına kadar tüm sanat türlerinde disiplinlerarasılıktan söz edilebilir. Bu çalışma, sanat nesnesinin disiplinlerarası ve çok alanlı olarak hayata dair diğer platformlarda nasıl bir yeri olduğunu ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Bu amaca ulaşmak için alanyazın tarama yöntemi kullanılmıştır. Disiplinlerarası yaklaşım ile çok alanlı yaklaşım hakkında kuramsal çalışmalar aracılığı ile ulaşılan bilgiler “sanat nesnesi” özelinde ilişkilendirerek tartışılmıştır. Sanat nesnesinin ontolojik açıdan önemli bir varlık göstergesi olduğu hem disiplinlerarası hem de çok alanlı yapıda ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında yeni araştırmalara konu olabilecek öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Plastik Sanatlar, Resim, Disiplinlerarası Yaklaşım, Çok Alanlı Yaklaşım, Sanat Nesnesi.

ABSTRACT

Interdisciplinary approach and multidisciplinary approach are two basic approach models that seem similar to each other but have some fundamental differences. Interdisciplinary approach is the contribution of various disciplines on a common subject (Garkovich, 1982). The Multidisiplinary approach, on the other hand, is the situation where individuals do their own work on a common issue, but without needing to be concerned with what each other does (Petrie, 1976). As for art; Although it is a free and original creation field, it has a wide range that includes the opportunity to collaborate with many different disciplines and include various sub-genres. In this direction, the object of art represents a rich entity that includes many different fields, especially philosophy, psychology, sociology, in its background. With this representation, it is possible to see that the art object can be a source of inspiration and motivation for many scientific and artistic discoveries in history. When considered in this context, it should be taken into consideration that art cooperates with many disciplines within and outside of it. The famous French philosopher Voltaire, with a statement that supports this argument, emphasizes that all art branches are brothers and art branches progress under each other's light, in other words, art is an interdisciplinary subject. Likewise, writer Ferit Edgü also states that arts are buddies. From phonetic arts to performing arts; Interdisciplinarity can be spoken of in all types of art, from traditional arts to plastic arts and contemporary art practices that allow the use of many arts and science disciplines together. This study is a descriptive study aiming to reveal how the art object has a place in the interdisciplinary approach and multidisciplinary approach and other platforms related to life. To achieve this aim, the literature survey method was used. The information obtained through theoretical studies about the interdisciplinary approach and the multidisciplinary approach was discussed in relation to the "object of art". It has been concluded that the art object is an ontologically important sign of existence that can occur both in an interdisciplinary and multidisciplinary structure. In the light of this information, suggestions that can be the subject of new research have been developed.

Keywords

Plastic Arts, Painting, Interdisciplinary Approach, Multidisciplinary Approach, Art Object.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search