Yazar : Kerim LAÇİNBAY - Kürşat AZILIOĞLU
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.137
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-12-05 23:57:57

ÖZET


Disiplinlerarası yaklaşım (Interdisipliner Approach) ile çok alanlı yaklaşım (Multidisipliner Approach) birbirine benzer görünen ancak temelde bazı farklılıkları olan iki temel yaklaşım modelidir. Disiplinlerarası yaklaşım, ortak bir konu üzerine çeşitli disiplinlerin katkı sağlamasıdır (Garkovich, 1982). Çok alanlı yaklaşım ise, yine ortak bir konu üzerinde ancak bireylerin birbirlerinin ne yaptığıyla ilgilenmesine gerek kalmaksızın kendi işlerini yapması durumudur (Petrie, 1976). Sanat ise; özgür ve özgün bir yaratım alanı olmakla birlikte, birçok farklı disiplin ile ortak çalışma imkânı bulunan ve çeşitli alt türleri içinde barındıran geniş bir yelpazeye sahiptir. Sanat nesnesi de bu doğrultuda felsefe, psikoloji, sosyoloji başta olmak üzere, farklı pek çok alanı arka yapısında barındıran zengin bir varlığı temsil eder. Bu temsiliyeti ile sanat nesnesin tarih içinde bir çok bilimsel ve sanatsal buluş için ilham ve motivasyon kaynağı olabildiğini görmek mümkündür. Bu bağlamda düşünüldüğünde sanatın kendi içinde ve haricinde birçok disiplin ile işbirliği yaptığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu savı destekleyecek nitelikte bir sözü ile ünlü Fransız düşünür Voltaire, tüm sanat dallarının kardeş olduğuna ve sanat dallarının birbirlerinin ışığının altında ilerlediklerine, diğer bir deyişle sanatın disiplinlerarası bir konu olduğuna vurgu yapar.Aynı şekilde yazar Ferit Edgü de sanatların kardeş olduğunu destekler. Fonetik sanatlardan, sahne sanatlarına; geleneksel sanatlardan, plastik sanatlara ve birçok sanat ve bilim disiplinini bir arada kullanmaya olanak sağlayan güncel sanat uygulamalarına kadar tüm sanat türlerinde disiplinlerarasılıktan söz edilebilir. Bu çalışma, sanat nesnesinin disiplinlerarası ve çok alanlı olarak hayata dair diğer platformlarda nasıl bir yeri olduğunu ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Bu amaca ulaşmak için alanyazın tarama yöntemi kullanılmıştır. Disiplinlerarası yaklaşım ile çok alanlı yaklaşım hakkında kuramsal çalışmalar aracılığı ile ulaşılan bilgiler “sanat nesnesi” özelinde ilişkilendirerek tartışılmıştır. Sanat nesnesinin ontolojik açıdan önemli bir varlık göstergesi olduğu hem disiplinlerarası hem de çok alanlı yapıda ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında yeni araştırmalara konu olabilecek öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Plastik Sanatlar, Resim, Disiplinlerarası Yaklaşım, Çok Alanlı Yaklaşım, Sanat Nesnesi.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search