Author : Rafiq Imrani
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.23
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-06-10 14:09:37

ABSTRACT

Türkiye farklı etnik yapıya mensup insanların beraber yaşadığı, çok çeşitli kültürü, zengin medeniyeti barındıran bir yapıya sahiptir. Farklı bölgelerin musiki kültürünün gelişmesinde Kuzey ve Orta Anadolu bölgelerinden göç ederek oraya yerleşen Karapapak ve Terekeme soyuna mensup Türklerin de mevcut kültürün gelişmesinde özel rolü olmuştur. Zengin saz sanatı, Âşıklık geleneği, Kafkas ve mahalli dans türleri olan Karapapak Türkleri, tarih boyu yaratmış oldukları benzeri olmayan geleneksel kültür örneklerine sahip olmakla, Türk kültürünün tarihinin Sümerlere ve ondan da eski dönemlere dayandığını sağlamıştır. Tarihi zaman içerisinde bunlar Türk milli kültürünün temelini oluşturmuştur. Son 200 yılda dünya arkeologlarının Türkiye’de, Irak’ta, Suriye’de İran’da yaşayan Türklerin ve Türk Cumhuriyetleri bölgelerinde yapmış oldukları arkeoloji kazıntılar sonucunda elde etmiş oldukları kil tabletler, vazolar üzerindeki şekillerde Türk müzik aletleri, dans türlerinin resimleri denenmiş ve araştırılmıştır. Bu araştırmalar ilk olarak etnomüzikopsikoloji ilmi alanda, farklı yöntemlerden: tarihi, psikoloji, müzikoloji, etnografi bakımdan incelenmiştir. Tarihi Sümer dönemine dayanan Saz sanatı, Âşıklık geleneği, aynı zamanda Kafkas ve Anadolu bölgesine ait danslar çağdaş dönemde tüm Kafkasya’nın, İran’ın, Dağıstan’nın, Orta Asya’nın halk kültüründe geniş yer tutmuştur. Bu sanat türlerinin Karapapak kültürüne bağlı olması araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz Sümer kil tabletler ve eski Sümer vazoları üzerindeki şekillerde kanıtlanmıştır. Sunulacak bildiride Sümer kil tabletler üzerindeki şekiller gösterilecek ve adlarını saydığımız sanat türlerinin Karapapak Türklerine ait olması kaynakları gösterilecektir.

Keywords

Karapapak, Saz, Kafkas Dance, Âşık.

ABSTRACT

Turkey poses a variety of cultural textures and rich civilization thanks to its multiracial social structure in which people lives together. The Karapapak and Terek me Turks have been played an important role in the development of various region’s musical culture after they migrated to these regions from the north and middle Anatolia. The Karapapak and Teleseme Turks who poses a rich art of saz and various dances suggests that the culture of Turkish people dates back to Sumerians and even old times due to their unique traditional cultural structures they have created. These structures have shaped the basis of Turkish civilization. A number of archaeologists have been made many excavations throughout two centuries in Turkey, Iraq, Syria, Iran and they found clay tablets, vases which have various figures on them. Yet the first explorations have been made in Ethnomusicology field and this discipline used an interdisciplinary method consists of history, psychology, musicology, and ethnography. The art of Saz, Aşıklık tradition, the dances of Caucasian and Anatolian regions which dates back to the Sumerian era have had influences on Caucasus, Iran, Dagestan. The figures on the Sumerian clay tablets and Sumerian vases we acquired following the searches indicate that these art genres connected to Karapapak culture. However, the figures on the clay tablets will be demonstrated as well as the presentation of the sources that assert the art genres in question belongs to Karapapak Turks.

Keywords

Karapapak, Saz, Caucasus (Kafkas) dance, Âşık (a kind of wandering musician).
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search