Author : Nevin ENGİN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.7.77
Number : 7
Term : 4.Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2018-07-04 13:40:05

ABSTRACT

Bir sanat eserini algılamak genellikle içinde bulunan renklerin etkisiyle başlar ve kompozisyon çözümlemesiyle devam eder. Bu açıdan eserde kullanılan renklerin izleyici üzerindeki ilk izlenimini oluşturmadaki rolü büyüktür. Sanat eğitiminde öğrencilerin çalışmalarında etkili bir mesaj iletmeleri açısından, başarılı bir kompozisyon oluşturmayı öğretmek kadar kuşkusuz renk eğitiminin de yeri son derece önemlidir. Renk eğitimine genellikle birinci sınıftaki temel sanat eğitimi atölyesinde başlanır ve daha sonraki yıllarda resim atölye derslerinde devam edilir. Renk eğitiminin kuramsal ve çalışmalar üzerindeki uygulama şeklinde paralel yürütülmesinin yanı sıra, öğrencilerin kendi yaşamları içinde renklerin yerinin farkına varmaları için farklı çalışmalar da geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi Resim Bölümünde yürütülen Renk dersinde final ödevinin, ikinci sınıf öğrencilerin renkle ilgili farkındalıklarının üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Haftada 3 saat teorik olarak verilen dersin final ödevi için her öğrenci renkle ilgili düşünce veya hislerini birer adet iki ve üç boyutlu çalışmalarının yanı sıra bir de performans veya video sanatı örneği hazırlayıp, sınıf ortamında sunum gerçekleştirmektedir. Genellikle en yoğun odaklanılan canlı veya video kaydı şeklindeki performans sunumu, renklerin öğrencilerin hayatlarındaki yeri ve önemini yansıtmaktadır. Öğrenciler, final ödevinin tamamıyla ilgili özetlerini yaparken, rengin kendi yaşamlarında oynadığı rolün ne olduğuna ve ne kadar önemli olduğuna dair kendi değerlendirmelerini yapmaktadırlar. Bu araştırmada, Renk dersinde yapılan bazı sunumlardan örnekler verilerek, öğrencilerin renkle ilgili farkındalıkları incelenmiş, böyle bir uygulamanın resim bölümü öğrencilerinin atölye çalışmalarına etkisi sorgulanmıştır.

Keywords

Renk, Farkındalık, Sanat eğitimi, Performans sanatı, Video sanatı

ABSTRACT

Perception of a work of art usually begins with the influence of the colors in it and continues with its composition analysis. In this respect, the role of the colors used in the work for creating the first impression is great. In art education, in terms of delivering an effective message in the works of the students, color education is undoubtedly crucial as well as teaching a successful composition. Color education usually starts at the Basic arts education workshop in the first grade and continues in the painting workshop classes in the following years. In addition to conducting color education in parallel with theoretical and practical applications, different studies can be developed in order to make students aware of the place of colors in their own lives. In this study, the effect of the final task in color course on Erciyes University Fine Arts Faculty Painting Department on the awareness of color of second grade students was investigated. For the final project of Color classes given 3 hours a week theoretically, each student prepares and shows in the classroom environment one two dimensional and one three dimensional work and one example of performance or video art, which reflect the thoughts or feelings of student about the color. Often the most intensively focused is performance presentation (live or video), which reflects the place and importance of colors in students' lives. Students make their own assessments of what the role of color plays in their lives and how important it is, when making their final conclusions. In this study were given examples from some of the presentations made in Color class, and the effect of such an application on students' awareness about color and their performance in workshops of painting department was questioned.

Keywords

Color, Awareness, Art education, Performance art, Video art
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search