Author : Ümran BULUT - Ebru KAYA
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.93
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-07-06 13:29:58

ABSTRACT

Rus avangardının en önemli temsilcilerinden biri olan Rus ressam Kazimir Malevich, (1879-Kiev/1935-Leningard) 1915 yılında katıldığı 0.10 Son Fütürist Sergisi’nde sergilediği “Siyah Kare” isimli tablosu ve ilan ettiği süprematizm akımı ile sanat tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Rus sanatında köklü değişimlere neden olan ve Rus sanatını sanat dünyasında büyük bir güç haline getirmiş olan avangart hareketlerin gerçekleşmesinde Rusya’daki siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimlerin büyük ölçüde önemi vardır. Süprematizm bu sanat hareketlerinden beslenerek doğmuş ve saf soyut sanata ulaşmayı hedeflemiştir. Malevich’in 1913 yılında “Güneşe Karşı Zafer” operası için yaptığı tasarımlarla temellerini attığı süprematizm akımının temsili olan “Siyah Kare”, anlık bir yaratımın eseri, işlevsel bir tasarım veya basit geometrik bir form olmanın çok ötesinde, içeriğinin kavranması bile uzun bir sanatsal sürecin sonunda gerçekleşen, sezgisel bir yaratı ürünüdür. İçeriğindeki uzay ve hiçlik kavramı ile sonsuzluk, uzay, evren ve insan üzerine düşünmeye sevk eden bilimsel ve teknolojik gelişimlerin yanında duran fiziksel bir gerçekliğin sanatsal temsili iken; aynı zamanda, sergilenme şekliyle bu yeni gerçekliklerle yıkılmaya mahkûm olan, sanatta dinsel bir inanç gibi katılaşmış gelenekselliğin karşısında duran yeni bir ikondur. Sanatın nesnelerden, nesnelerin biçimsellikten sıyrılarak hiçliğe ulaşması ve sıfır biçim ile ulaşılan bu saf noktadan yeni soyut bir dünya kurulması bilinciyle yansıtılmış en yoğun duygunun ürünüdür. Düşünülemeyen ama hissedilebilen soyut evreni, sıfır biçimi temsil eden, nesnesiz resmin öncülerinden olan “Siyah Kare”, kendi felsefesi içinde farklı renkler ve versiyonlarla gelişecek olan Süprematizm’in ilk başkaldırı hareketi olmuştur.

Keywords

Malevich, Siyah Kare, Süprematizm, Rus avangardı, Rus sanatı

ABSTRACT

Kazimir Malevich (1879-Kiev/1935 Leningrad), one of the important representatives of Russian avant-garde, has been a milestone in the history of art with his painting called “Black Square” which has been exhibited in 0.10 The Last Futurist Exhibition in 1915, and with the suprematism movement he declared. The political, social and economic changes in Russia have great importance for the occurrence of avant-garde movements that led to radical changes in Russian art and made it powerful in the world of art. Suprematism sprang from those art movements and aimed to reach pure abstract art. “Black Square” which Malevich constructed with the designs he made for “Victory over The Sun” opera in 1913, is not only beyond a work of art in an instant creation, functional design or simple geometric form but also an output of intuitive creation that even the understanding of its context took place in the end of a long artistic process. Whereas the space, nothingness and eternity concepts within the content are artistic representations of physical reality standing by the thought provoking scientific and technological development; it is also a new icon standing against the petrified traditionalism e.g. religious belief in art, which is doomed to crumble as a result of the new realities and the exhibition style of the painting. It is the artwork of the most intense feeling reflected by the conscious of bringing the art to the nothingness by stripping it off the objects and removing the form from the objects, and building a new abstract world from the pure point reached with zero form. “Black Square”, representing the perceivable but unintelligible abstract universe, representing zero form and as being one of the pioneers of non-object painting, has been the first insurrection movement of suprematism that will flourish with different colors, and versions within its own philosophy.

Keywords

Malevich, Black Square, Suprematism, Russian avant-garde, Russian art
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search