Author : Fergana KOCADORU
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.131
Number : 11
Term : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2019-08-31 00:26:06

ABSTRACT


Sanat tarihi genel olarak incelendiğinde, kadınlar azınlık bir grubu oluşturmaktadır. Erkek sanatçıların egemen olduğu sanat tarihi anlayışı 1960’lara kadar devam etmiş ve kadın sanatçılar fazla ön planda olamamıştır. Aslında Rönesans’tan günümüze kadar sanat tarihinde önemli kadın sanatçılar yer alırken büyük değişimler yaratmışsa da eril sanat tarihinde yeterince yer edinememişlerdir. Fakat 1960 yılları sonrası tüm dünyada gerçekleşen özgürlük hareketi kadın haklarının tekrar sorgulanmasını sağlamıştır. 20. yüzyılda ise kadın sorunları bağlamında yeni arayışlar gündeme gelmiştir. Bunun sebebi kadının toplumdaki yerini sorgulama, toplumsal, siyasal, ekonomik taleplerini dile getirmeye başlamasıdır. Bu özgürlük hareketi ile birlikte sanat tarihi yazımı tekrar irdelenmiş, sanat tarihinde kadın sanatçıların da var olduğu belirtilmiş ve bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Feminist sanatçılar, sanat tarihine karşı yoğun bir eleştiride bulunmuşlardır. Bazen alaycı, bazen muhalif duruşlarıyla eserler üretmişlerdir. Feminist sanat anlayışının başlamasında etkili olacak bir görüş de erkek hegemonyasındaki sanat anlayışına karşı kadın sanatçıların başkaldırısı olmuştur. Feminist sanatçılar, kadın veya erkek sanatçı olarak ayırt edilmeksizin bir sanat tarihi yazımını amaç edinmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, 1960 sonrası kadın sanatçıların toplumsal ve plastik anlamdaki etkisini feminist sanat çerçevesinde analiz etmektir. Birinci bölümde, geçmişten günümüze kadın sanatçı kavramı, kadın imgesi, sosyolojik ve sanatsal yönleri ile irdelenmiştir. Ayrıca kadın imgesinin geçirdiği evreler dönemsel olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde, Feminist Sanat’ı oluşturan sosyolojik olaylar, kadın sanatçıların Feminist Sanat doğrultusundaki eserleri kronolojik sıralama ve sanat sosyolojisi bağlamında incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise 1960 sonrası sanatta kadın sanatçıların eserlerinden önemli eserler örnek verilmiş, konu minimal tutularak kaynak taraması yapılmıştır.

Keywords

Kadın, Sanat, Feminizm, Eşitlik, Sanat Tarihi
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search