Author : Ali AKÇAOVA - Mehmet Noraslı - Fatih Mazlum
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.138
Number : 11
Term : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2020-11-04 15:19:48

ABSTRACT

Bu çalışma iç mimarlık eğitiminde tasarım ve uygulama süreçlerinin sosyal sorumluluk kapsamında yapılan proje ile incelenmesini içermektedir. Çalışmada proje uygulama alanı olarak ele alınan Konya ili Güneysınır ilçesinde bulunan ilkokulun iyileştirme projesinin tasarım ve uygulama safhaları konu alınmıştır. Bahsi geçen projenin iç mimari stüdyo dersi kapsamı dışında tamamen gönüllülük içgüdüsü ve özverili çalışmalar ile yürütülmesi de yapılan çalışmanın önemini ve özgünlüğünü arttırmaktadır. Çalışma iki temel amaç doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. İlki gönüllülük esasına dayanarak oluşturulan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin iç mimari proje tasarımı ve özellikle uygulama aşamalarında birebir bulunup projeye katkı sağlamaları ve sosyal sorumluluk projesi bilincinin mesleki beceri ile birleşip hayata geçirilmesidir. Diğer amaç ise; alan çalışmasının yapıldığı eğitim kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi ve eğitim konforunun iyileştirilmesidir. Proje kapsamında tasarım ve uygulama parametreleri materyal olarak belirlenmiştir. İlgili eğitim kurumunda görevli eğitmenler ile mekânsal problemler saptanmış, ihtiyaç programları, eleman etütleri ve iş akış şemaları gibi proje tasarım aşamaları bu veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışma bünyesinde ilkokul 1-2. sınıf, 3-4. sınıf, ana sınıfı, sanat atölyesi, kütüphane ve oyun odası olmak üzere toplam altı birim ele alınmıştır. Her birim için 5 kişi olmak üzere toplam 30 kişiden oluşan ekiple projenin tasarım ve uygulama aşamaları tamamlanmıştır. Mekânı oluşturan mimari öğeler üzerinde, kullanıcı kitlesi olan çocukların antropometrik özellikleri ve ilgi alanları da göz önünde bulundurularak, tasarım ve uygulama süreçleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, tasarım grubundaki öğrenciler, lisans eğitiminden farklı olarak tasarladıkları projeyi uygulama fırsatı bulmuşlardır. Uygulanan proje sonrasında, eğitim kurumundaki eğitmenler ile görüşmeler ve karşılıklı diyalog kurularak, projenin olumlu veya olumsuz geri dönüşleri sağlanmıştır.

Keywords

İç Mimarlık Eğitimi, Tasarım, Uygulama, Sosyal Sorumluluk.

ABSTRACT

This study includes the project that made with the examination of the design and application processes in interior architecture education within the scope of social responsibility. In the study, the design and implementation phases of the improvement project of the primary school which is considered as the project implementation area located in Güneysınır district of Konya province, are discussed. The execution of the aforementioned project that made with a completely voluntary instinct and devoted work outside the scope of the interior architecture studio course increases the importance and originality of the study. The study was conducted in two basic purpose. The first one is the students of the Department of Interior Architecture and Environmental Design, which was formed on the basis of volunteering, participate in the interior architecture project design and especially in the implementation stages and contribute to the Project and the realization of social responsibility project awareness combined with professional skills. The other purpose is; making the educational institution where the field study is carried out more functional and improving the comfort of education. Within the scope of the project the design and implementation parameters are determined to be material. In the relevant educational institution, spatial problems were determined with the on duty instructors, and the project design stages such as requirement programs, employee studies and work flow charts were prepared in line with these data. Within the scope of the study, a total of six units were considered including primary school 1-2 grades classrooms, 3-4 grades classrooms, kindergarten classroom, art workshop, library and game room. The design and implementation stages of the project were completed with a team of 30 people, 5 for each unit. On the architectural elements that make up the space, by taking into account the anthropometric characteristics and interests of the children, who are the user audience design and implementation processes have been carried out. As a result, students in the design group had the opportunity to implement the project they designed which is different from undergraduate education. After the implemented project, positive or negative feedbacks of the project were received by meeting with the instructors and establishing mutual dialogues in the educational institution.

Keywords

Interior Architecture Education, Design, Application, Social Responsibility.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search