• Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi JIA JOURNAL (IJIIA), yayımlanmak üzere seçilen tüm makale türlerinde etik kuralların hassasiyetle uygulanmasını esas almıştır.
 • Tüm değerlendirme süreci tarafsızlık ve objektiflik esasına tâbidir.
 • Makalelerin bilimsel bakış açısı ve akademik üslûp ile hazırlanması, yazarların sorumluluğunda olup, söz konusu bakış açısı ve üslûba sahip olmayan makaleler değerlendirilmeye tâbi tutulmaksızın, gerekçesi belirtilerek yazarına iâde edilir.
 • Çoklu yazarlı makalelerde, her bir yazar, makaleye bizzat etki ve katkıda bulunduğunu kabul ve beyan eder. Dolayısı ile makaleye ilişkin ortaya çıkması muhtemel herhangi etik ve/veya hukûki bir problemin ortak sorumluluğunu ve cezâi yükümlülüğünü de kabul etmiş sayılır.
 • Dergiye gönderilen makalelerin hâlihazırda hiçbir derginin yayım sürecinde olmaması ve ikinci bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemesi gerekmektedir. Söz konusu etik kuralın ihlâli halinde, ilgili yazarın ismine şerh düşülerek, sonraki süreçte hiçbir çalışması değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir dergide yayımlanmamış özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
 • Daha önce herhangi bir sempozyumda sunulmuş, özet kitabında yer almış ancak bildiri kitabında basılmamış makaleler, özet sayfasında, ilgili makalenin sunulduğu sempozyumun künyesi yazılmak ve çalışmanın sözlü olarak sunulduğu bilgisi verilmek sureti ile değerlendirilmeye kabul edilir. İlgili bilginin eklenmemesinden kaynaklanan sorumluluk yazara aittir.
 • Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje/çalışma numarası ilk sayfanın dipnotunda belirtilmelidir.
 • Makalelerde, atıf yapma ve kaynak gösterme konusunda yaşanması muhtemel problemler için gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Atıf ve kaynak göstermeye ilişkin tüm yasal sorunlar, yazarın sorumluluğundadır. Dergimiz bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Her ne kadar, değerlendirilmeye sunulmak üzere dergiye gönderilen her bir makalenin İntihal Programında taranarak alıntı oranı tespit edilecek olsa da, söz konusu işlemin yazar tarafından da yapılması beklenir. Zira konuya ilişkin yaşanacak tüm yasal ve hukûki problemlerden yazar ya da yazarların bizzat kendileri sorumludur. Bu nedenle alıntılamanın, etik oran olan % 10-12 sınırlarında olması önerilir.
 • Yayına hazırlanan makalelerin yayımın son aşamasında yazar tarafından büyük bir hassasiyetle tekrar gözden geçirilmesi istenmektedir. Buna rağmen dikkatlerden kaçan büyük ya da küçük bir sorunun fark edilmesi halinde zaman kaybetmeksizin baş editör ile iletişime geçilerek gerekli düzeltmelerin yapılması ya da makalenin yayından çekilmesi gerekmektedir.
 • Hâlihazırda değerlendirme sürecinde bulunan çoklu yazarlı makalelerde, yazar sırasının değiştirilmesi, yazar sayısının çoğaltılması ya da azaltılması söz konusu değildir. Makale gönderilmeden önce bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması ve editöre bu hususta herhangi bir talepte bulunulmaması gerekmektedir.

Sosyal Medya

Bağlantılar

Duyurular

Tasarım ve Düzenleme Doç. Dr. Tarık YAZAR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search